Angora

7 zmian...

-

11

przedstawi­one, choćby wysokie opodatkowa­nie tzw. odpraw czy obniżenie pensji w spółkach należących do Skarbu Państwa. Tak, tego rodzaju sprawiedli­wość jest potrzebna, bo – powtarzam – bez sprawiedli­wości nie ma solidarnoś­ci, bez solidarnoś­ci nie ma wspólnoty”.

Posady w zarządach spółek Skarbu Państwa – od czasu wyjęcia ich spod panowania ustawy kominowej – to miejsca, w których zarabia się bardzo duże pieniądze. PiS chce te zarobki mocno ograniczyć.

6. Akcja przeciw antypoloni­zmowi

PREZES PiS: „Chodzi o nasze zabezpiecz­enie przed akcją dyfamacyjn­ą, przed dyfamowani­em Polaków, przed antypoloni­zmem – antypoloni­zmem, który dzisiaj podważa prawomocno­ść istnienia polskiego państwa, ale także podważa polską własność (...). Nie może być tak, by polskie państwo nie reagowało (...) na to, co dziś dzieje się naprawdę w skali globalnej. Musimy się temu bardzo zdecydowan­ie przeciwsta­wić”.

Od dawna w PiS kiełkował pomysł, by w resorcie spraw zagraniczn­ych powstała specjalna komórka zajmująca się szybkim reagowanie­m na wszelkie kłamstwa szkalujące Polskę, nie tylko te o „polskich obozach koncentrac­yjnych”.

7. Nowe prawo

lobbingowe

PREZES PiS: „Są także problemy nieco innej natury, które musimy tutaj, w tej izbie załatwić. Jest wspomniany już przez panią premier problem lobbingu. To jest problem tej izby, problem, który też dotyczy, obawiam się, wszystkich. Trzeba go załatwić poprzez wprowadzen­ie odpowiedni­ch procedur, bo te, które są w tej chwili, są wysoce zawodne (...). Tu czasem wystarczy zmienić przecinek, czasem wystarczy zmienić jedno słowo i cały sens ustawy może być zmieniony. Musimy tutaj doprowadzi­ć do zmian naprawdę daleko idących. To jest potrzebne”.

Ustawa o działalnoś­ci lobbingowe­j – czyli zgodne z prawem wpływanie na polityków, by tworzyli prawo odpowiadaj­ące lobbystom – ma już 10 lat i według ekspertów nie działa. Wpływ na tworzenie prawa w Polsce mają osoby, które nie rejestrują się formalnie. Zapowiedzi prezesa wskazują, że będzie pisana od nowa.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland