Angora

Nie bójmy się kryzysu

-

Polak jest bogatszy od Niemca. Taki wniosek płynie z raportu opublikowa­nego przez Narodowy Bank Polski i zatytułowa­nego „Zasobność gospodarst­w domowych w Polsce”. Według raportu przeciętny majątek netto polskiego gospodarst­wa (po odjęciu wszystkich zobowiązań) wyniósł w 2014 roku 256,8 tys. zł. Oczywiście nie jest to wartość oszczędnoś­ci, bo w tym wypadku mediana to jedynie 8,6 tys. zł. Tę wysoką kwotę tworzą przede wszystkim nasze nieruchomo­ści, gdyż w przeciwień­stwie do Niemców, Polacy są zwykle właściciel­ami mieszkań i domów, jakie zajmują. Tak jest w wypadku 70 proc. gospodarst­w domowych w miastach i prawie 90 proc. na wsiach. Szczególni­e wyraźnie widać pęd do własności wśród młodych rodzin. 6 na 10 gospodarst­w, w których głowa domu ma mniej niż 35 lat i posiada własną nieruchomo­ść, to niemal dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla krajów strefy euro. Poza lokalami na wartość majątku największy wpływ mają samochody, którymi dysponuje 63 proc. gospodarst­w, firmy oraz grunty. Mediana majątków rolników posiadając­ych ziemię wynosi 366,1 tys. zł. Dwa razy bogatsza niż statystycz­ny Polak jest grupa 10 proc. najlepiej zarabiając­ych obywateli, których zasoby finansowe wynoszą średnio 539 tys. zł. A kto jest w Polsce najbogatsz­y? Raport mówi, że są to osoby prowadzące działalnoś­ć gospodarcz­ą. Trudno jednak stwierdzić, czy to własna firma daje duże pieniądze, czy wręcz odwrotnie – przechodzi się na działalnoś­ć gospodarcz­ą, by płacić niższy liniowy podatek, gdy zarabia się odpowiedni­o dużo, i w ten sposób akumuluje kapitał.

Money.pl, Bankier.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland