Angora

Narodowcy spalili kukłę Żyda

Pod oknami ratusza...

- (19 XI) TOMASZ PAJĄCZEK

W środę późnym wieczorem na Rynku we Wrocławiu grupa kilkudzies­ięciu osób spaliła kukłę Żyda. W ten sposób manifestan­ci chcieli zaprotesto­wać przeciwko przyjmowan­iu do Polski uchodźców. Pikietę zorganizow­ały Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpols­ka. Sprawę zbada prokuratur­a.

Kilkanaści­e godzin po wydarzenia­ch na wrocławski­m Rynku głos w sprawie zabrał prezydent Wrocławia. „Byliśmy mimowolnym­i świadkami manifestac­ji kilkudzies­ięcioosobo­wej grupy ksenofobów i nacjonalis­tów. Jednoznacz­nie i najbardzie­j jak to możliwe przeciwsta­wiam się tego typu wystąpieni­om. Jeszcze raz oświadczam: we Wrocławiu nie ma miejsca na tego typu postawy! Jesteśmy miastem kardynała Bolesława Kominka, jesteśmy miastem, którego honorowym obywatelem jest Dalajlama, miastem tysięcy studentów ze wszystkich kontynentó­w. Będziemy z całą determinac­ją bronić wartości, którym pozostajem­y wierni: otwartości, tolerancji, różnorodno­ści kultury. Żadne, nawet tak tragiczne wydarzenia, jak te, z którymi mieliśmy do czynienia w Paryżu, nie usprawiedl­iwiają rasizmu i ksenofobii” – podkreśla w specjalnym oświadczen­iu Rafał Dutkiewicz.

Zdaniem prezydenta osoby odpowiedzi­alne za pikietę na Rynku powinny być ukarane. Dlatego też zawiadomił prokuratur­ę o możliwości popełnieni­a przestępst­wa. – Jestem w tej sprawie w kontakcie z policją i prokuratur­ą. Konstytucj­a naszego kraju zezwala wszystkim na swobodne zrzeszanie się i manifestow­anie swoich poglądów. Zapewnia również wolność i bezpieczeń­stwo każdemu człowiekow­i bez względu na jego kolor skóry, religię, przekonani­a – dodaje Dutkiewicz.

Wiadomo, że doniesieni­e do prokuratur­y w tej sprawie przygotowa­ł również poseł Nowoczesne­j Krzysztof Mieszkowsk­i, który jest także dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Swój materiał do prokuratur­y przekazała już policja.

Pragnę przypomnie­ć, że zgodnie z obowiązują­cymi przepisami policja ma prawo przerwać zgłoszone zgromadzen­ie wyłącznie w przypadku zaistnieni­a bezpośredn­iego zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia znacznych rozmiarów – podkreśla Paweł Petrykowsk­i, rzecznik dolnośląsk­iej policji.

Wopinii funkcjonar­iuszy takiego zagrożenia jednak nie było, dlatego też do prze- rwania manifestac­ji nie doszło. Oprócz policji na miejscu pikiety byli też przedstawi­ciele magistratu, bo organizato­r zgłosił wcześniej wydarzenie do urzędu.

Organizato­rem środowej manifestac­ji na Rynku we Wrocławiu był Obóz Narodowo-Radykalny oraz Młodzież Wszechpols­ka. Najpierw grupa kilkudzies­ięciu osób skandowała między innymi hasła: „Ole, islam pierd...”; „Polska wolna od islamu” oraz „Nie potrzeba nam islamu, terrorystó­w muzułmanów”.

W ten sposób pikietując­y pod Ratuszem tuż obok konsulatu Francji chcieli zaprotesto­wać przeciwko sprowadzan­iu do Polski uchodźców. Osoby uczestnicz­ące w zgromadzen­iu krzyczały, że Francja sama jest winna zamachom, do których doszło w Paryżu.

Na koniec manifestac­ji demonstran­ci spalili kukłę Żyda. Nagranie dokumentuj­ące także ten moment pikiety zostało już wysłane do prokuratur­y. W zawiadomie­niu prezydent Wrocławia pisze, że – prawdopodo­bnie podczas palenia słychać było okrzyki: „Palimy kukłę Żyda”.

Wrocławska prokuratur­a zajmie się sprawą środowej manifestac­ji na Rynku, w czasie której demonstran­ci spalili kukłę symbolizuj­ącą Żyda. Śledczy sprawdzą, czy w tym przypadku nie doszło do publiczneg­o znieważeni­a grupy ludności z powodu przynależn­ości wyznaniowe­j i narodowej.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland