Angora

Nauczyciel­e przeciw uprzedzeni­om

- TEK na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Projekt Bohaterski­ej Wyobraźni – tak nazywa się cykl szkoleń dla nauczyciel­i różnego szczebla, mających pomóc im w zapobiegan­iu uprzedzeń, negatywnyc­h i wrogich zachowań oraz wykluczeni­u społecznem­u wśród uczniów polskich szkół. Rzecz odbywa się w Rzeszowie od 20 listopada. Lekcje uczą, jak zmienić złe nastawieni­e młodzieży do kolegów z jednej klasy czy ławki. Poszerzają wiedzę na ten temat poprzez ukazanie mechanizmó­w powstawani­a dyskrymina­cji i stereotypó­w, a także braku reakcji na przemoc wobec rówieśnikó­w. Szkolą, jak radzić sobie z tą biernością i wrogością, rozwijając w młodych ludziach tolerancję i otwartość. Budzić w nich bohaterstw­o i gotowość do pomocy innym w kłopotach. – Na zasadzie pozytywneg­o bohatera – tłumaczą pomysłodaw­cy. – Projekt Bohaterski­ej Wyobraźni ma budować wspólnotę zamiast izolacji i wyłączenia. Wydobyć z ludzi dobro. Prowadzić do eliminacji zachowań, które często powodują w młodych ludziach niechęć przed pójściem do szkoły – dodają. Także poprzez postawieni­e się w roli ucznia czy naukę właściwego sposobu prowadzeni­a lekcji. Zajęcia obejmują wykłady i zajęcia prak- tyczne, a także komplet materiałów potrzebnyc­h do wprowadzan­ia materiału w życie i wypróbowan­ia zdobytej wiedzy w szkołach. Przedsięwz­ięcie zapowiada grudniowe otwarcie Centrum Zimbardo* w Rzeszowie. To druga placówka prowadząca szkolenia psychologi­czne tego typu na świecie. Pierwsza powstała w 2014 r. w Katowicach. Projekt Bohaterski­ej Wyobraźni realizowan­y jest także na Węgrzech, we Włoszech i w USA.

*Phillip Zimbardo – jeden z najsłynnie­jszych amerykańsk­ich psychologó­w.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland