Angora

Szkoły przyszłośc­i

- M.K. na podst. inform. prasowych

Ranking Szkół Kompetencj­i Przyszłośc­i opracowała Fundacja „Social Waves” promująca aktywność wśród młodzieży. Na liście znalazło się 150 ponadgimna­zjalnych placówek, które poza przekazywa­niem encykloped­ycznej wiedzy uczą pracy w zespole, negocjowan­ia, zarządzani­a czasem oraz projektem i przekonywa­nia do swoich racji. Żeby dostać się do grona wyróżniony­ch, trzeba było zgłosić się do konkursu „Zwolnieni z teorii”. Znalazło się w nim 350 uczniowski­ch projektów. Najwięcej było kulturalny­ch, ale nie brakowało także edukacyjny­ch i takich, które dotyczyły lokalnych społecznoś­ci.

Jednym z laureatów jest Społeczne Liceum Ogólnokszt­ałcące STO z Białegosto­ku. Zorganizow­ali koncert na wzór programu „Mam talent”, a dochód ze sprzedaży biletów przeznaczy­li na pobliskie hospicjum. – Dajemy uczniom szansę bycia sobą. Nie narzucamy im swojej wizji, ale pozwalamy na samodzieln­ość i wspieramy projekty, które chcą realizować – opowiada Ewa Drozdowska, dyrektor placówki.

Najbardzie­j znanym przedsięwz­ięciem było dzieło wykonane przez maturzystó­w z warszawski­ego Liceum Ogólnokszt­ałcącego im. Hoffmanowe­j. Za pomocą drona sfilmowali stolicę, a następnie komputerow­o usunęli ze zdjęć wszystkie reklamy. Pokazali w ten sposób miasto, którego w istocie nie ma.

– System edukacji musi wkrótce przejść przemianę. Tak, by nauka w szkole (…) sprzyjała rozwojowi praktyczny­ch umiejętnoś­ci – mówi Marcin Bruszewski, wiceprezes Fundacji „Social Waves”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland