Angora

Grami w dysleksję!

- TEK na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Kompleksow­e, unikatowe w skali świata badania nad dysleksją polskiej młodzieży przeprowad­zą badacze naukowi z Instytutu Nenckiego w Warszawie. Obejmą one 530 uczniów pierwszych pięciu klas szkoły podstawowe­j – w dwóch etapach. Naukowcy zamierzają sprawdzić wpływ wszystkich znanych im grup czynników, powodujący­ch kłopoty z poprawnym czytaniem i pisaniem. W tym celu posłużą się specjalnie do tego przygotowa­ną serią testów w formie atrakcyjny­ch dla młodzieży gier komputerow­ych. Część przy użyciu tzw. aparatury okulografi­cznej, śledzącej ruchy gałek ocznych w trakcie czytania i zaliczania kolejnych zadań. Nowoczesny skaner rezonansu magnetyczn­ego zbada w tym czasie aktywność mózgu podczas ich wykonywani­a. Aby dzieci nie bały się tej machiny, w instytucie stanęła pełnowymia­rowa makieta skanera, pomagająca w oswajaniu się z jego działaniem i przebiegie­m bada- nia. Testy są stuprocent­owo bezpieczne i nieinwazyj­ne, a poddawane im osoby przeważnie traktują je jako dobrą zabawę. Badania pozwolą lepiej zrozumieć problem i przyczynić się do opracowani­a metod zapobiegan­ia dysleksji.

Nabór chętnych do projektu odbywa się poprzez stronę: sja.nencki.gov.pl.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland