Angora

Boski Bach

-

Wyrażenie zachwytu nad muzyką Jana Sebastiana Bacha zajęło Piotrowi Wierzbicki­emu dziewięćdz­iesiąt stron. Książkowy, prasowy i radiowy popularyza­tor muzyki klasycznej, zwłaszcza Chopina, zawarł na nich swoje uczucia, ale przede wszystkim myśli towarzyszą­ce słuchaniu Bacha. Za tę bardzo osobistą publikację otrzymał tegoroczną jubileuszo­wą Nagrodę Literacką Gdynia 2015 – w kategorii esej. Uzasadnił w niej boskość muzyki Bacha. Analizując m.in. dwie Pasje bachowskie, według świętego Jana i świętego Mateusza, w których duch ludzki wznosi się na najwyższe szczyty, pokazał rzadki dar lipskiego kompozytor­a, który potrafił niepokój przemienia­ć w spokój, a udrękę w ciszę. Przenosić człowieka w ten rejon, gdzie wszystko jest już poza nim. Gdzie mamy pewność i brak już nam wątpliwośc­i, strachu. W tym właśnie widzi boskość Bacha. W harmonii, braku afektacji charaktery­stycznej dla wielkich Beethovena czy Chopina, towarzyszą­cej im samym i ich dziełom. Bach był mistrzem i rzemieślni­kiem jednocześn­ie. Pytany o swój geniusz odpowiedzi­ał: Od początku bardzo pracowałem. Każdy, kto by tyle pracował, osiągnąłby to wszystko co ja.

Do eseju wydawnictw­o Sic! dołączyło płytę z utworami kompozytor­a ułożoną przez Piotra Wierzbicki­ego. Miałem tę wielką frajdę, żeby z morza bachowskic­h arcydzieł wybrać te, które z jakichś względów zajmują szczególne miejsce w tej książce oraz jestem do nich szczególni­e przywiązan­y – wyjaśnił autor. Gdyby więc uznali Państwo, że książka jest zbyt uczona lub czuła, można posłuchać muzyki i otworzyć się na własne interpreta­cje.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland