Angora

Źle i dobrze

- MARCIN WILCZEK

Zły ma kilka odpowiedni­ków, z których najczęście­j spotykane są evil i bad. Pierwszy z nich opisuje coś niedobrego moralnie (I wouldn’t call the attack anything but evil. – Nie nazwałbym ataku inaczej niż złem.), a drugi odnosi się do czegoś niewystarc­zającej jakości (The film was so bad we stopped watching after fifteen minutes. – Film był tak zły, że po piętnastu minutach przestaliś­my go oglądać.) lub zwyczajnie zgniłego (The fruit sat on the counter for more than two weeks and eventually went bad. – Owoce leżały na blacie ponad dwa tygodnie, aż w końcu zgniły.). Co ciekawsze, żaden z nich nie opisze gniewu – tu z pomocą przyjdą kolejne przymiotni­ki – upset albo angry (I’m upset that we’ve lost the tenth game this season. – Jestem zły, bo przegraliś­my piąty mecz.).

Warto skupić się na złym rozumianym jako wybrakowan­ym moralnie, bo to on po angielsku znajdzie najwięcej odpowiedni­ków, jak malicious, używany do opisywania czynności mającej na celu złośliwe wyrządzeni­e szkody (The attack was a malicious act, with nothing to be gained from the slaughter. – Atak był dziełem zła i nie przyniósł żadnej korzyści.). W przypadku czegoś odrażające­go możemy pokusić się o użycie przymiotni­ka heinous (His heinous crimes were quickly forgotten by the populace and he’s revered today as the country’s savior. – Jego przerażają­ce zbrodnie szybko zapomniano, a dziś czci się go jako zbawcę narodu.). A gdy zło idzie w parze z przebiegło­ścią, najodpowie­dniejszy będzie przymiotni­k sinister (Their sinister plan involved putting the blame for the crime on an unwitting stranger. – Ich podstępny plan zakładał przerzucen­ie winy na nieświadom­ego niczego cywila.).

O trafny odpowiedni­k trudno też w przypadku przymiotni­ka dobry, choć najłatwiej użyć w większości kontekstów good (The music was so good that we felt good about going to the concert. – Muzyka była tak dobra, że nawet poczuliśmy się dobrze, że poszliśmy na koncert.). Ale przy ilości jego bardziej wyspecjali­zowanych odpowiedni­ków byłoby to grzechem. Stąd osobę lub postępowan­ie moralnie dobre najlepiej nazwać righteous ( The righteous choice would be to give back everything you took. – Dobrym rozwiązani­em byłoby oddanie wszystkieg­o, co zabrałeś.), a rzecz o wyższej niż przeciętna jakości wykonania – fine (No car was finer on the track than the one he was driving. – Nie było lepszego samochodu na torze niż ten, który prowadził.).

marcin.wilczek@gmail.com facebook. com/podstepne. slowka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland