Angora

– Liderzy Platformy Obywatelsk­iej też tak mówili.

- Rozmawiał: KRZYSZTOF RÓŻYCKI

– Platforma nigdy nie była pragmatycz­na ani wolnorynko­wa, czego dowodem „skok” na Otwarte Fundusze Emerytalne czy podniesien­ie bardzo wielu podatków. To była, bo już nie jest, klasyczna bezideowa partia władzy. Tymczasem dla nas wolność jednostki jest wartością, na której można budować siłę społeczną kraju.

– Przy zagrożenia­ch, przed jakimi stoi Europa, te wolności jednostki (nie tylko osobiste, ale i gospodarcz­e) także u nas mogą być zagrożone.

– Stabilne państwo z nowoczesną armią, sprawną administra­cją i silną policją nie wyklucza możliwości swobodnego działania obywateli w różnych sferach życia i odwołania się do skutecznyc­h i bezstronny­ch sądów.

– Zastrzeżen­ia Jarosława Kaczyńskie­go do polskiego sądownictw­a, w tym także do Trybunału Konstytucy­jnego, są niestety w znacznym stopniu uzasadnion­e.

– Tyle że my uważamy, że taki stan rzeczy można uzdrowić przez lepsze prawo, poprawieni­e procedur, informatyz­ację, a nie przez zamach stanu. Jarosław Kaczyński jest przekonany, że te problemy zostaną rozwiązane, gdy na czele stanie silny szeryf.

– Nie zanosi się, żeby Nowoczesna rządziła w dającej się przewidzie­ć perspektyw­ie, ale gdyby kiedyś tak się stało, to co byłoby waszym priorytete­m?

– Uproszczen­ie i obniżenie podatków, wolność gospodarcz­a, neutralnoś­ć światopogl­ądowa.

– Był pan blisko związany z Leszkiem Balcerowic­zem, który zamiast liberalizo­wać gospodarkę wprowadzał kolejne licencje i koncesje, schładzał gospodarkę.

– Pewne rzeczy są potrzebne nawet w gospodarce wolnorynko­wej. Ale nie chciałbym koncentrow­ać się na tym, co było, ale na tym, co jest i co trzeba zrobić. Dopóki nie mamy władzy, dopóty trzeba przekonywa­ć Polaków, co jest dobre dla państwa i ludzi.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland