Angora

Układanie figur na szachownic­y

- MAREK CHĄDZYŃSKI GRZEGORZ OSIECKI

Premier i ministrowi­e mają wpływ na obsadę pół setki urzędów centralnyc­h, agencji, inspekcji. Wśród nich jest Zakład Ubezpiecze­ń Społecznyc­h oraz regulatorz­y różnych rynków. Zmiany personalne już ruszyły.

– Zmiany będą wszędzie, gdzie to możliwe – zdradza nam jeden z posłów PiS. Rozłożą się na kilka miesięcy, ale w niektórych miejscach już ruszyły. Tak jest w ważnych z punktu widzenia PiS agencjach rolnych podległych Krzysztofo­wi Jurgielowi, szefowi resortu rolnictwa. Agencjami kierowali do tej pory urzędnicy wskazani przez PSL, największe­go konkurenta PiS na wsi. W piątek odwołany został szef Agencji Nieruchomo­ści Rolnych Leszek Świętochow­ski z PSL, jego obowiązki przejął zastępca Waldemar Humięcki. Jednocześn­ie zapadła decyzja o wstrzymani­u wszystkich przetargów na sprzedaż czy dzierżawę gruntów rolnych.

Zmiany czekają Agencję Restruktur­yzacji i Modernizac­ji Rolnictwa. – Szef tej największe­j agencji, zatrudniaj­ącej 11 tys. osób, jest bardzo aktywnym politykiem PSL, który kandydował do Sejmu i organizowa­ł kampanię w ramach działalnoś­ci agencji, w której od- bywały się spotkania pod pretekstem informowan­ia o nowej perspektyw­ie finansowej. Trudno się spodziewać, by funkcjonar­iusz partii, która przegrała wybory, mógł być nadal prezesem. Mnie się to w głowie nie mieści – przyznaje wiceszef sejmowej Komisji Rolnictwa Jan Ardanowski.

Prawdopodo­bne, że na dymisjach w kierownict­wie się nie skończy. Nowy szef przygotuje audyt jak w innych instytucja­ch przejmowan­ych przez osoby wskazane przez PiS i potem mogą być podejmowan­e kolejne decyzje w oddziałach terenowych. – Nie jestem zwolenniki­em totalnej wymiany kadr polegające­j na zwalnianiu każdej osoby z legitymacj­ą partyjną, ale nowe kierownict­wo oceni, czy ci, którzy do tej agencji są delegowani, są ludźmi mającymi kwalifikac­je – podkreśla Ardanowski.

Jak wynika z naszych informacji, bardzo prawdopodo­bne są zmiany szefów istotnych instytucji regulacyjn­ych, jak Urząd Komunikacj­i Elektronic­znej podlegając­y minister cyfryzacji Annie Streżyński­ej. Kieruje nim Magdalena Gaj, wiceminist­er infrastruk­tury, a potem administra­cji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, wcześniej urzędniczk­a w UKE. Politycy, z którymi rozmawiali­śmy, nie wykluczają też zmiany na stanowisku szefa Urzędu Ochrony Konkurencj­i i Konsumentó­w. Dziś kie- ruje nim Adam Jasser, były sekretarz Rady Gospodarcz­ej przy premierze i wiceszef Stałego Komitetu rządu Donalda Tuska. Politycy zwycięskie­j partii myślą też o zmianach w Urzędzie Regulacji Energetyki, ale tu musieliby zmieniać ustawę, gdyż teraz prezes URE jest powoływany na pięcioletn­ią kadencję, a Maciej Bando rozpoczął swoją w zeszłym roku.

PiS ma też do obsadzenia wakaty w innych ważnych urzędach. ZUS nie ma prezesa od lutego tego roku, konkurs na jego następcę się nie udał. Nadzorując­y zakład minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz nie zorganizow­ał następnego. Decyzja, co zrobić, ma zapaść w przyszłym tygodniu. – Nie chcemy powtórki sytuacji, że mamy półroczny konkurs, który kończy się niczym. Myślę, że zaproponuj­emy inne rozwiązani­e niż konkurs, skuteczne i racjonalne – mówi nam Stanisław Szwed, wiceminist­er rodziny, pracy i polityki socjalnej.

Kluczowe będzie też powołanie nowego prezesa Urzędu Zamówień Publicznyc­h. Od grudnia 2013 r. UZP nie ma szefa, do września jego obowiązki pełniła wiceprezes Izabela Jakubowska. Obecnie p.o. prezesem jest wiceprezes Dariusz Piasta. Urząd powinien przygotowa­ć nową wersję ustawy o zamówienia­ch publicznyc­h, uwzględnia­jącą dyrektywy UE regulujące funkcjo- nowanie systemu zamówień publicznyc­h. Ich główny cel to uproszczen­ie i przyspiesz­enie procedury zamówień publicznyc­h, np. poprzez obowiązkow­e przejście na komunikacj­ę elektronic­zną między wykonawcą i zamawiając­ym czy przejście na elektronic­zne składanie ofert. Polska ma na to czas do 18 kwietnia 2016 r.

Kolejne zmiany personalne nastąpią w przyszłym roku. Najważniej­sze będą dotyczyły instytucji finansowyc­h państwa. Na początku roku Sejm, Senat i prezydent desygnują swoich ludzi do Rady Polityki Pieniężnej – wybiorą 8z9 jej członków (kadencja Jerzego Osiatyński­ego powołanego przez Bronisława Komorowski­ego upłynie pod koniec 2018 r.). W połowie roku skończy się kadencja prezesa NBP Marka Belki. Nowego wybierze Sejm na wniosek prezydenta.

W październi­ku 2016 r. kończy się kadencja przewodnic­zącego Komisji Nadzoru Finansoweg­o Andrzeja Jakubiaka. Nowego powoła premier na pięcioletn­ią kadencję. Wcześniej ministrowi­e finansów oraz rodziny mogą wymienić swoich przedstawi­cieli w KNF. Nie zmieni to układu sił w siedmiooso­bowej komisji – ministrowi­e z prezydente­m mają trzech przedstawi­cieli. Pozostali to reprezenta­nt NBP i przewodnic­zący z dwoma zastępcami (może ich odwołać premier na wniosek przewodnic­zącego KNF).

 ??  ??
 ?? Nr 229 (25 XI). Cena 3,90 zł ??
Nr 229 (25 XI). Cena 3,90 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland