Angora

Dostali 371 tys. zł, wydali na pensje 258 tys. zł

- AN

Okazuje się, że agitowanie za tym, by sześciolat­ki nie uczyły się w szkołach, jest opłacalnym zajęciem. Zdecydowan­a większość pieniędzy, które otrzymała Fundacja Rzecznik Praw Rodziców państwa Elbanowski­ch, została przeznaczo­na na... wypłatę wynagrodze­ń jej pracownikó­w.

Fundację prowadzą Karolina i Tomasz Elbanowscy. Ze sprawozdań finansowyc­h, do których dotarł „Super Express”, wynika, że w 2014 r. najwyższe miesięczne wynagrodze­nie członka zarządu Fundacji wynosiło 7706 zł. W odpowiedzi Elbanowscy napisali oświadczen­ie. „Zarobki w Fundacji Rzecznik Praw Rodziców nie są wysokie w relacji do przeciętny­ch wynagrodze­ń w organizacj­ach pozarządow­ych” – czytamy w nim.

Przyjrzeli­śmy się więc dokładniej temu sprawozdan­iu. Wynika z niego m.in., że w minionym roku fundacja zebrała 371 tys. zł. A na wynagrodze­nia przeznaczo­no aż 258 tys. zł. Pensje pochło- nęły więc prawie 70 proc. przychodów. W poprzednic­h latach było podobnie. Na wynagrodze­nia poszło 50 proc. dochodów (2013 r.), 87 proc. (2012 r.), 84 proc. (2011 r.). – Czyli protesty są bardzo dobrym powodem, żeby dalej działać i zarabiać – komentuje dla nas była minister edukacji Katarzyna Hall (58 l.).

Janina Ochojska (60 l.) tłumaczy, że nie ma przepisów regulujący­ch, ile fundacja może wydać na administra­cję. – Organizacj­e ponoszą koszty funkcjonow­ania. To naprawdę kosztuje. W każdym jednak przypadku trzeba pamiętać o przyzwoito­ści. Wynagradza­nie to kwestia etyki i wyczucia – mówi Ochojska.

Zdaniem Piotra Szumlewicz­a (39 l.), działacza lewicowego i doradcy organizacj­i pozarządow­ych, fundacja Elbanowski­ch wydaje za dużo na wynagrodze­nia. – Nazwali swoją akcję „Ratuj maluchy”, ale oni ratują siebie – mówi Szumlewicz. – Są sprawnymi lobbystami, którzy uważają się za rzeczników rodziców i to jest ich sposób na zarabianie. Jest o nich głośno, więc bardzo łatwo im zarabiać na darowiznac­h – kwituje Szumlewicz.

 ?? Nr 278 (28 – 29 XI). Cena 1,99 zł ??
Nr 278 (28 – 29 XI). Cena 1,99 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland