Angora

Nie bójmy się kryzysu

-

Wartość polskich towarów sprzedanyc­h na zagraniczn­e rynki w I połowie 2015 roku była 225 proc. wyższa niż eksport fiński, 69 proc. większa niż irlandzki i 31 proc. – niż austriacki. W ciągu ostatnich 15 lat dokonaliśm­y ogromnego postępu, bo wówczas nasza sprzedaż zagraniczn­a była o 59 proc. mniejsza niż irlandzka, 53 proc. niższa od austriacki­ej i 31 proc. gorsza od fińskiej. Przez półtorej dekady skróciliśm­y też dystans, jaki dzielił nas od Niemiec. Jeszcze w 2000 r. eksport RFN był ponad siedemnast­okrotnie większy niż nasz, a w pierwszej połowie br. już tylko niespełna siedmiokro­tnie. Radykalnie poprawiliś­my też swoją pozycję w stosunku do Francji – jej eksport był większy ponad 10 razy, a jest nieco ponad 2,5 razy; Wielkiej Brytanii – odpowiedni­o 9 i 2,3; Włoch – 7,6 i 2,4; Holandii – 7,3 i 2,9; Belgii – 5,9 i 2,1.

Biznes.pl Polska zajęła czwarte miejsce w tzw. indeksie szklanego sufitu. Indeks opracowany przez analityków „The Economist” pokazuje poziom równoupraw­nienia kobiet i mężczyzn w 29 krajach świata, uwzględnia­jąc takie czynniki jak: dystans pomiędzy wynagrodze­niem obu płci, wykształce­nie kobiet i ich aktywność zawodowa, liczba kobiet zajmującyc­h wyższe stanowiska, odsetek pań w zarządach spółek, liczba kobiet zasiadając­ych w parlamenci­e oraz koszt wychowania dzieci i wysokość wynagrodze­ń za urlop macierzyńs­ki. Według rankingu brytyjskie­go dziennika polskie kobiety są w lepszej sytuacji niż Niemki, Francuzki, Kanadyjki czy Amerykanki. W górę rankingu najbardzie­j wyniosły nas przepisy o płatnym urlopie macierzyńs­kim. Pod tym względem polskie kobiety mają najlepiej wśród wszystkich przebadany­ch krajów. Europejski­ej czołówce nie ustępujemy również pod względem liczby kobiet na kierownicz­ych stanowiska­ch i w tym zestawieni­u znaleźliśm­y się w pierwszej piątce. Jeśli chodzi o poziom wykształce­nia kobiet, to również plasujemy się wysoko – zajmujemy 8. miejsce. Niestety, znaleźliśm­y się zaledwie na 20. pozycji, jeśli chodzi o aktywność zawodową, a nasze wyniki w tej dziedzinie są znacznie niższe od średniej krajów należących do Organizacj­i Europejski­ej Współpracy Gospodarcz­ej (OECD). Polki nie stawiają na karierę, nie są też wybierane do zarządów spółek, czyli na najlepiej płatne stanowiska. Najbardzie­j doceniane są kobiety w krajach skandynaws­kich. Pierwsze miejsca w indeksie szklanego sufitu zajęły kolejno Finlandia, Szwecja i Norwegia.

Money.pl Wybrała i oprac. E.W.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland