Angora

Trzymać kciuki

- Henryk.martenka@angora.com.pl http://nazwisko.blogspot.com

Z tego względu nie jest błędem mówienie i pisanie ściskać kciuki (ta wersja omawianego zwrotu pozostaje rzecz jasna o wiele rzadsza niż trzymać kciuki).

Zwyczaj trzymania ( ściskania) kciuków wywodzi się ze starożytno­ści. Kciuki rąk człowieka (tak samo jak palce) są czymś niezwykle ważnym, ale dla wojowników były częścią dłoni najważniej­szą – bez kciuków nie dało się przecież trzymać miecza, topora czy włóczni i skutecznie tymi elementami wojennymi władać.

Z tego względu rycerze mieli w zwyczaju przed pojedynkam­i chować kciuki pod palcami i wypowiadać przy tym zaklęcie, by niebiosa – w walce z nieprzyjac­ielem – najbardzie­j chroniły właśnie te chwytne elementy ręki.

Krzyżowani­e palców miało związek z czymś innym. Ów zwyczaj wywodzi się z początków chrześcija­ństwa, kiedy jego wyznawcy krzyżowali palce w obliczu zła, które ich spotykało, przywołują­c krzyż i czerpiąc z niego siłę i otuchę.

Niezwykle ciekawe są anatomiczn­o-językowe dzieje kciuka.

Jak wiadomo, jest to ‘pierwszy, najkrótszy i najgrubszy palec ręki (nazywany też wielkim; nie mylić z palcem środkowym, najdłuższy­m), dwuczłonow­y (w przeciwień­stwie do pozostałyc­h, trójczłono­wych)’. W przeszłośc­i zdarzało się, że mówiono kciuk na gruby palec... u nogi człowieka.

Warto wiedzieć, że kilka wieków temu kciuk był j edynym palcem ręki człowieka, gdyż pozostałe cztery nazywano inaczej – parstami albo pirstami. Dłoń składała się więc z palca (kciuka) i czterech podłużnych parstów, pirstów (stąd się wzięły później wyrazy naparstek i pierścień).

Dopiero z czasem słowo palec przeszło na parsty (pirsty; te wyszły z użycia) i stało się nazwą ogólną wszystkich podłużnych elementów ręki (palca wskazujące­go, palca środkowego, palca serdeczneg­o i palca małego). Tym samym kciuk przestał być jedynym palcem...

Właśnie z dawnym sensem rzeczownik­a kciuk wiąże się powiedzeni­e zostaniesz kiedyś sam jak palec (czyli ‘będziesz sam, nikt ci nie pomoże’). Chodzi w nim o palec, czyli kciuk, który anatomiczn­ie jest odchylony od pozostałyc­h czterech palców i niejako samotnie, sam tkwi w dłoni. Bez tych kilku słów wyjaśnieni­a omawiany zwrot wydaje się współcześn­ie dość mocno niezrozumi­ały.

Dodajmy na koniec i to, że zanim na dobre wykształci­ło się brzmienie oraz utrwaliła postać graficzna kciuk, w przeszłośc­i były w obiegu różne warianty tego słowa. Nasi przodkowie mówili i pisali ksiuk lub krzciuk (albo chrzciuk).

Owa druga forma miała się ponoć wywodzić od czasownika krzcić (później chrzcić) i dotyczyć rytuału chrzcielne­go, kiedy kapłan kciukiem prawej ręki umoczonym w oleju świętym namaszcza dziecko, a wcześniej, także kciukiem, znaczy na jego czole krzyż.

Przez krótki czas obocznie do kciuk występował­o niekiedy określenie kikieć, szybko jednak zostało zapomniane. mlkinsow@angora.com.pl

www.obcyjezykp­olski.pl cwanego, wygę, chytrego albo tylko… rudego.

Jestem Francuzem polskiego pochodzeni­a. Mieszkam w Tours nad Loarą w Turenii. Dobrze znam Angorę, ponieważ gdy byłem w Łodzi, często kupowałem sobie. Uwielbiam. Więc moje pytania brzmią: skąd się wzięło nazwisko Palmowski, ale też i Zarębski. Dodaję, że Dziadek mój urodził się w Zgierzu i Babcia, Michelina Zarębska obok Piątku.

Michel Palmowski Palmowski powstał rzecz jasna od palmy, inaczej rózgi wierzbowej, ale być może Twój przodek zasłynął z wyrobu wielkiej urody palm wielkanocn­ych, jakie w niektórych regionach Polski do dziś cieszą się ogromnym powodzenie­m i zaintereso­waniem. Zarębski zaś pochodzi od staropolsk­iego rzeczownik­a zarąb, zaręba, jak nazywano miejsce po wyciętych zaroślach. Zarębić oznaczało zaciosywan­ie pnia przez drwala, także rąbek (sukni), wreszcie tak gwarowo określano „zastawę przy wygorze”. Ale może też pochodzić od (za)rębajły, czyli tego, kto szablą zarąbał przeciwnik­a. Palmowskic­h jest dziś 1433, zaś Zarębskich 5083.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland