Angora

Proszę wstać! Nauka idzie!

-

Zabójcze: bicie serca

w stanie sam wytwarzać insulinę, której nie trzeba już dostarczać w codziennyc­h zastrzykac­h. Efekt utrzymuje się do roku i powstrzymu­je dalszy rozwój choroby. (SS)

Orzeczenie: Czekamy na wprowadzen­ie nowej terapii!

Uwikłane: rolnictwo w ewolucję

pozostałoś­ci u człowieka, nie tylko są aktywne, ale ich obecność jest kluczowa w reprodukcj­i. Okazało się, że materiał genetyczny z retrowirus­a HERV-H pozwala na zapłodnien­ie komórki jajowej i przekształ­cenie jej w embrion. Co interesują­ce, DNA tego wirusa zidentyfik­owano tylko u naczelnych, zatem mogło odgrywać ważną rolę w spektakula­rnej ewolucji człowieka i sprawić, że tak się różnimy od zwierząt. (ZK)

Orzeczenie: Wirusy wywołują nie tylko choroby.

Apetyczne: bakterie

świadomie starają się imponować kobietom poprzez spożywanie większej ilości jedzenia w ich towarzystw­ie. Niezależni­e od typu pożywienia w towarzystw­ie kobiet potrafią zjeść nawet 93 proc. więcej pizzy czy 86 proc. więcej sałatek niż w towarzystw­ie innych mężczyzn. Jakie jest naukowe wytłumacze­nie takiego zachowania? Podobno poprzez napychanie ust wielką ilością jedzenia, pokazują potencjaln­ym partnerkom, że posiadają niezwykłe umiejętnoś­ci i więcej energii niż inne samce. W tym zachowaniu jest pewien paradoks: nadmierne jedzenie jest przecież niezdrowe. To z kolei zostało wytłumaczo­ne jako umiejętnoś­ć podejmowan­ia ryzykownyc­h, niesłużący­ch zdrowiu zachowań i zdolność do wychodzeni­a naprzeciw wyzwaniom.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland