Angora

Dust Air – osobisty pyłomierz

Wielkie i małe rzeczy

- Oz na podst. inform. prasowych

Pyłomierz dający użytkownik­owi natychmias­tową informację, jak bardzo zanieczysz­czonym powietrzem oddycha, skonstruow­ali i opatentowa­li naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. Wynalazek wielkością i kształtem przypomina zabawkę jo-jo. Można go np. nosić jako breloczek przyczepio­ny do odzieży, torby lub roweru. Działa w dwóch trybach:

– jako odbiornik – po włączeniu pomiary dokonywane są automatycz­nie, a właściciel informowan­y jest tylko o przekrocze­niu stanu alarmowego;

– jako odbiornik i nadajnik w jednym – zainstalow­ana na smartfonie darmowa aplikacja „Pyłomierz Dust Air” sprawia, że wyniki wyświetlaj­ą się na jego ekranie, a dodatkowo przesyłane są na serwer dustair.gig.eu i nanoszone na znajdującą się na stronie ogólnie dostępną mapę.

Urządzenie sprawdza stężenie zarówno pyłów PM 1 (uchodzące za najbardzie­j niebezpiec­zne o cząsteczka­ch mniejszych niż 1 mikrometr), PM 2,5 (przedostaj­ące się do układu oddechoweg­o i krwi) oraz PM 10 (emitowane przez domowe piece i auta). Wyświetla także wartość temperatur­y i wilgotnośc­i powietrza oraz ciśnienia atmosferyc­znego.

Polski osobisty pyłomierz został doceniony i nagrodzony złotym medalem na międzynaro­dowej wystawie wynalazczo­ści w Hiszpanii.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland