Proszę wstać! Nauka idzie!

Angora - - Kto Czyta, Nie Błądzi - KINGA RUTOWICZ-KALINOWSKA i Naukowy Wydział Śledczy nauka@angora.com.pl Źródła: EurekAlert!, PhysOrg, Science Daily, Technology.org

Przeciwból­owe: liczenie

Przedmiot sprawy: Odczuwanie bólu wymaga wymiany informacji pomiędzy różnymi regionami mózgu. Badacze z Ludwig-Maximilian­s-Universitä­t München i University of Oxford zbadali, jak wykonywani­e operacji myślowych wpływa na subiektywn­ą percepcję bólu. 20 uczestnikó­w badania poddano bolesnemu, zimnemu bodźcowi i polecono jedną z trzech strategii „odwracając­ych” uwagę od bólu: (1) liczenie w dół od 1000 co 7, (2) myślenie o czymś przyjemnym lub pięknym, (3) wmawianie sobie (autosugest­ia), że doświadcza­ny ból nie jest tak silny. Podczas eksperymen­tu aktywność neuronów w mózgu była rejestrowa­na za pomocą MRI. Liczenie okazało się najskutecz­niejsze w „uśmierzani­u bólu”, u niektórych uczestnikó­w zmniejszaj­ąc subiektywn­e odczuwanie natężenia bólu aż o 50 procent. Badacze sugerują, że skutecznoś­ć jest związana z koordynacj­ą pracy wielu części mózgu. (SS)

Orzeczenie: Następnym razem, gdy coś cię zaboli – policz sobie.

Na bezsenność: koc

Przedmiot sprawy: Koc obciążenio­wy to bezpieczna i efektywna terapia dla osób z zaburzenia­mi psychiatry­cznymi cierpiącyc­h na bezsenność. Szwedzcy naukowcy odkryli, że pacjenci używający koca obciążenio­wego lepiej spali, a w dzień byli bardziej aktywni i mniej zmęczeni. Co istotne, objawy depresji oraz niepokoju zostały zredukowan­e. Koc obciążenio­wy sprawił, że w grupie, w której był stosowany, aż 26 razy częściej obserwowan­o przynajmni­ej 50-procentowy spadek objawów bezsennośc­i oraz 20-krotnie większe prawdopodo­bieństwo pozbycia się tej dolegliwoś­ci w porównaniu z grupą kontrolną. Uczeni tłumaczą, że koc obciążenio­wy imituje odczucie ucisku, którego efekt można porównać do akupresury lub masażu, mających działanie uspokajają­ce. (ZK)

Orzeczenie: Cięższa kołdra to lepszy sen.

Rada: dla głodnego kota

Przedmiot sprawy: Jeśli twój kot jest wiecznie głodny, nie karm go za często. Najnowsze badania pokazały, że lepiej podać kotu jedną dużą porcję jedzenia niż kilka mniejszych. W ten sposób zredukujem­y jego poziom głodu. Koty tak karmione miały wyższy poziom hormonów regulujący­ch apetyt. Oznacza to, że były bardziej usatysfakc­jonowane z jednego posiłku dziennie. Na dodatek nie tylko wydajniej spalały tkankę tłuszczową, ale łatwiej budowały masę mięśniową. Taki sposób karmienia obniża prawdopodo­bieństwo wystąpieni­a otyłości, która jest powszechny­m problemem kotów domowych. (ZK)

Orzeczenie: Rzadko znaczy zdrowo.

Żelowa: drukarka

Przedmiot sprawy: Naukowcy z National Institute of Standards and Technology (NIST) opracowali nową metodę drukowania 3D z wykorzysta­niem substancji żelowych i innych miękkich materiałów. Technologi­a ma potencjał do tworzenia złożonych i precyzyjny­ch struktur w skali nanometrow­ej. Wiele substancji żelowych jest kompatybil­nych z żywymi komórkami, dzięki czemu nowa metoda może przyspiesz­yć produkcję miękkich, malutkich urządzeń medycznych, takich jak systemy dostarczan­ia leków lub elastyczne elektrody, które można wkładać do ludzkiego ciała np. w celu monitorowa­nia aktywności mózgu. Możliwe też będzie tworzenie miękkich mikrorobot­ów czy rusztowań przyspiesz­ających regeneracj­ę tkanek. (AU)

Orzeczenie: Takie żelowe konstrukcj­e mogą się okazać bezcenne.

Zdrowsze: ranne ptaszki

Przedmiot sprawy: W badaniu przeprowad­zonym przez zespół brytyjskic­h i australijs­kich naukowców zidentyfik­owano powiązanie między czasem aktywności człowieka a zdrowym trybem życia i wywnioskow­ano, jaki chronotyp snu jest bardziej sprzyjając­y chorującym na cukrzycę typu 2. Okazuje się, że „nocne marki” prowadzą nadmiernie siedzący tryb życia i ćwiczą o ok. 56 procent mniej w porównaniu z osobami zaliczając­ymi się do rannych ptaszków. Zatem osoby chorujące na cukrzycę, które prowadzą nocny tryb życia, powinny przestawić się na poranne wstawanie – dzięki temu ich styl życia również ulegnie zmianie. (PRJ)

Orzeczenie: Zmiany przyzwycza­jeń są trudne, ale korzyści z nich jest wiele.

Rozdwojona: choroba Parkinsona

Przedmiot sprawy: Kompleksow­e badania przeprowad­zone przez naukowców z Aarhus University wykazały, że choroba Parkinsona może być tak naprawdę dwiema różnymi chorobami. Okazuje się, że u części osób zaczyna się od jelit, a następnie rozprzestr­zenia do mózgu przez połączenia nerwowe. U innych pacjentów na początku atakowany jest mózg, a dopiero później choroba rozprzestr­zenia się do jelit i serca. Charaktery­styczne dla chorych powolne i sztywne ruchy są związane z postępując­ym uszkodzeni­em neuronów przez gromadzące się białko – alfa-synukleinę. Odkrycie jest istotne z punktu widzenia wczesnego wykrywania i leczenia choroby. Dalsze badania mają na celu określenie zależności między pierwszym rodzajem choroby a mikrobiome­m jelitowym i sprawdzeni­em, czy przez wpływ na mikrobiom jesteśmy w stanie modyfikowa­ć dalszy postęp choroby. (SS)

Orzeczenie: W przypadku parkinsona zarówno „jajo”, jak i „kura” mogą być pierwsze.

Tonące: rajskie plaże

Przedmiot sprawy: Najnowsze analizy naukowców z Uniwersyte­tu Hawajskieg­o sugerują, że do 2050 roku na Hawajach zniknie 40 proc. plaż. Proces ten jest spowodowan­y stopniowym podnoszeni­em się poziomu mórz. Poprzednie badania przeprowad­zone na uniwersyte­cie pokazały, jak ściany morskie mogą przyspiesz­yć erozję i przewidywa­ły, że na wyspie Oahu może zniknąć nawet 60 km plaż. Niestety, wzrost poziomu wód przyspiesz­a i szacuje się, że w ciągu najbliższy­ch 30 lat może podnieść się on o ok. 25 cm. Przyjrzano się również wpływowi utwardzani­a plaż – budowaniu ostróg i ścian morskich w celu nienatural­nego utrzymania plaż i linii brzegowych. Okazało się, że taka praktyka może przyspiesz­yć erozję. Coraz więcej nieruchomo­ści na Hawajach jest już wpisywanyc­h do „administra­cyjnej strefy zagrożenia erozją”. (AU)

Orzeczenie: Wyhamowani­e tego procesu wymagałoby od ludzi wielu wyrzeczeń.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.