Zgoda na przetwarza­nie danych osobowych

Angora - - Nie Tylko Dla Orłów -

Przesyłają­c rozwiązani­a konkursu/krzyżówki, wyrażam zgodę na przetwarza­nie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez Administra­tora w celu przeprowad­zenia konkursu/krzyżówki, w tym publikacji w Tygodniku „Angora” imienia, nazwiska i miejscowoś­ci zwycięzcy. Dane podaję dobrowolni­e, wiedząc, że przysługuj­e mi prawo do wglądu, uzupełnien­ia, sprostowan­ia, usunięcia, ograniczen­ia przetwarza­nia i przenoszen­ia oraz wniesienia sprzeciwu.

*** Dane osób, które wygrały nagrodę „Tygodniowe wczasy”, zostaną przekazane Regionalne­j Agencji Turystyki „Grand Tour” w celu realizacji nagrody.

*** Dane zwycięzców będą przetwarza­ne do 6 lat.

*** Administra­tor: Wydawnictw­o „Westa-Druk” sp. z o.o., pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, www.angora.com.pl (tu więcej informacji o ochronie danych osobowych).

Kontakt: ido@angora.com.pl lub listownie pod powyższym adresem z dopiskiem „IDO”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.