Gazeta Wyborcza

Idą zmiany WVAT

- ARTUR KIEŁBASIŃS­KI

Od 1 stycznia wejdą w życie ważne zmiany przepisów dotyczącyc­h rozliczani­a podatku od towarów i usług. Firmom ma być łatwiej. Najważniej­sze będzie wprowadzen­ie faktur uproszczon­ych, a także uregulowan­ie kwestii faktur zbiorczych – będzie można wystawiać je za dostawy w skali miesiąca.

– 1 stycznia 2013 r. rzeczywist­ość prawna nie ulegnie jakiejś diametraln­ej zmianie – ocenia Błażej Sarzalski, radca prawny. – To, co jednak zauważy prawie każdy przedsiębi­orca, to nowe zasady wystawiani­a faktur VAT. Przykładow­o zniknie obowiązek umieszczan­ia na fakturach za paliwo danych rejestracy­jnych samochodu, którego dotyczy dany zakup. Powstanie też możliwość wystawiani­a faktur uproszczon­ych oraz faktur zbiorczych obejmujący­ch cały miesiąc, a nie jak dotychczas – siedem dni.

Nowością jest duża elastyczno­ść wprowadzon­ych zmian. Brak obowiązku wpisywania numeru rejestracy­jnego auta na fakturze za paliwo nie znaczy, że nie można ich tam zamieszcza­ć – będzie to zależało od samego zaintereso­wanego. Nowe przepisy określają bowiem zakres minimalnyc­h danych. Nic nie stoi natomiast na przeszkodz­ie, by przedsiębi­orca umieszczał na tym dokumencie dodatkowe informacje, istotne dla niego lub kontrahent­ów.

Wprzypadku faktur uproszczon­ych (do 450 zł) można więc będzie zrezygnowa­ć z umieszczan­ia na fakturze imienia, nazwiska, nazwy firmy i adresu zarówno sprzedając­ego, jak i nabywcy. Nie trzeba będzie również podawać np. danych o ilości dostarczon­ych towarów czy wykonanych usług, jak również ich wartości netto, stawki podatku czy kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży z podziałem na kwoty dotyczące poszczegól­nych stawek podatku. Jednak chcąc wystawiać faktury uproszczon­e, trzeba będzie umieścić na nich dane pozwalając­e określić dla poszczegól­nych stawek kwotę podatku.

Mali podatnicy nie będą już wystawiać faktur VAT MP, lecz umieszczą informację: „metoda kasowa”. Natomiast faktury wystawiane przez biura podróży, dla których podstawą opodatkowa­nia jest marża, będą zawierały wyrazy: „procedura marży dla biur podróży”. Podobnie przedsiębi­orcy sprzedając­y towary używane zamieszczą na fakturze informację: „procedura marży – towary używane”. Te elementy są obowiązkow­e od 1 stycznia.

– Celem zmian jest uproszczen­ie wystawiani­a faktur, a tym samym redukcja obowiązków administra­cyjnych, ale do nowych zasad też trzeba się przygotowa­ć – ocenia Katarzyna Rola-Stężycka z firmy księgowej Tax Care. – Na szczęście większość zmian nie jest obowiązkow­a.

Od Nowego Roku wprowadzon­e zostaną ułatwienia w stosowaniu metody kasowej w przypadku małych podatników. Będą oni płacić VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty za swoje usługi. Uproszczen­ie nastąpi w przypadku korzystani­a z tzw. ulgi na złe długi – termin do dokonania korekty podatku należnego zostanie skrócony z 180 do 150 dni. Zniknie również obowiązek powiadamia­nia dłużnika o zamiarze dokonania korekty.

Od 1 stycznia będzie zasadą, że mali podatnicy będą płacić VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty za swoje usługi

Dla eksporteró­w i importerów ważną zmianą będzie możliwość przeliczan­ia kwot wwalutach obcych według kursu Europejski­ego Banku Centralneg­o – jako alternatyw­a do stosowania kursu średniego NBP.

Zmiany wVAT będą zresztą rozłożone wczasie. Od 1 kwietnia wejdą wżycie ważne rozstrzygn­ięcia, m.in. dla branży reklamowej. Kolejne ważne zmiany wejdą w życie za rok, 1 stycznia 2014 r. Najważniej­sza zmiana dotyczyć będzie momentu powstania obowiązku podatkoweg­o VAT. Co do zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał zchwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W praktyce będzie to oznaczało szybsze opodatkowa­nie transakcji.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland