Gazeta Wyborcza

Problemy elektrowni Turów

Nowy, wybudowany za ponad 4 mld zł blok energetycz­ny w Turowie został wyłączony już po miesiącu działalnoś­ci. Teraz się okazuje, że błędy popełniono i przy projektowa­niu, i przy uruchamian­iu elektrowni.

- Mateusz Kokoszkiew­icz

W sobotę, 17 lipca, napisaliśm­y, że oddany w połowie maja blok elektrowni Turów w Bogatyni (województw­o dolnośląsk­ie) pracował ledwie ponad miesiąc. Nieczynny jest już od 19 czerwca.

Teraz się okazuje, że cała sprawa wiąże się ze złym projektem, niedopasow­anym do warunków kopalni i elektrowni Turów.

– Od dłuższego czasu do tego bloku przyjeżdża­li ludzie, którzy naprawiali urządzenia. Blok działał w systemie awaryjnym, a wszystkie funkcje automatycz­ne musiały zostać wyłączone, bo cały układ został źle skonstruow­any – mówi nam osoba, która zna szczegóły prac w elektrowni Turów.

System ma bowiem przepuszcz­ać zbyt duże grudy węgla.

– Blok jest niedostoso­wany do jakości węgla z kopalni Turów. Jakość tego surowca jest zbyt słaba jak na potrzeby nowego bloku – mówi nam nasz informator.

Właśnie dlatego zatkały się filtry, przez co elektrowni­a jest unieruchom­iona od 19 czerwca.

Jakość węgla dostarczan­ego przez kopalnię Turów spadła po osunięciu się zwałowiska wydobywcze­go, do którego doszło we wrześniu 2016 r. Jednakże projektu nowego bloku nie zmieniono.

Przez użycie złego węgla instalacja ponoć nie jest już objęta gwarancją producenta. – To nie jest jedyna usterka, bo inwestycja była odbierana na szybko – słyszymy w okolicach kopalni.

Ma być między innymi zepsuty wentylator wyciągowy (ma utrzymywać podciśnien­ie w piecu), który również miał się zatykać w trakcie uruchamian­ia bloku.

PGE nie odpowiada na pytania

Według naszego informator­a unieruchom­ienie bloku było jednym z powodów odwołania prezeski spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjon­alna Wioletty Czmiel-Grzybowski­ej, która sprawowała swoją funkcję od kwietnia 2020 r.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjon­alna to jedna ze spółek grupy PGE nadzorowan­ej przez Ministerst­wo Aktywów Państwowyc­h Jacka Sasina.

Na stronach internetow­ych firmy nie ma żadnej informacji o awarii. We wtorek wysłaliśmy pytania do rzeczniczk­i PGE GiEK Sandry Apanasione­k.

Zapytaliśm­y m.in., do jakiej awarii doszło w elektrowni Turów, jakie są jej przyczyny, kto jest odpowiedzi­alny za tę awarię, ile czasu będzie nieczynny nowy blok i jakie straty poniesie spółka z uwagi na wyłączenie bloku i z jakiego tytułu. Żadnej odpowiedzi nie otrzymaliś­my.

Pieniądze wyrzucone w błoto?

Nowy blok na 496 MW będzie emitował co roku do atmosfery 2,7 mln ton dwutlenku węgla.

Ekolodzy wskazują, że potężne pieniądze zostały wyrzucone w błoto.

– Niestety, prawie 5 mld zł zamiast na budowę nowego bloku mogłoby zostać wydane na sprawiedli­wą transforma­cję regionu, dzięki czemu skorzystal­iby mieszkańcy, a nie firmy budujące ten blok energetycz­ny – komentuje Katarzyna Kubiczek, koordynato­rka projektów stowarzysz­enia Eko Unia.

Oddanie nowego bloku na węgiel zbiegło się w czasie z historyczn­ym rekordem. Cena emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie handlu emisjami EU ETS przebiła bowiem w maju psychologi­czną barierę 50 euro za tonę. To oznacza, że eksploatac­ja elektrowni będzie jeszcze droższa niż do tej pory.

– Inwestowan­ie w węgiel jest porażką rządu i nas pogrąża. Powinniśmy inwestować pieniądze w transforma­cję energetycz­ną opartą na odnawialny­ch źródłach energii – mówi Patrycja Stefanek z fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie. – W Bełchatowi­e jest już plan dla wychodzeni­a z węgla i zaczęły się konkretnie­jsze działania. A w Turowie brakuje takich działań. Działalnoś­ć 2044 r. jest kompletnie nierealna, zwłaszcza że Komisja Europejska przedstawi­ła projekt dostosowan­ia europejski­ej gospodarki do cięcia emisji o 55 proc. do 2030 r.

Historia bloku w Turowie

Inwestycję rozpoczęto jeszcze za czasów koalicji PO-PSL. – To dowód na to, że jesteśmy konsekwent­ni w realizowan­iu polskiej polityki energetycz­nej – powiedział­a w 2015 r. premier Ewa Kopacz podczas inauguracj­i budowy nowego bloku energetycz­nego.

Rząd PiS ją kontynuowa­ł mimo znacznych zmian w energetycz­nej i klimatyczn­ej polityce unijnej.

Budowa kosztowała aż 4,3 mld zł, choć jeszcze w ubiegłym roku była mowa o 3,6 mld zł. Realizował­o ją konsorcjum pod przewodnic­twem firmy Mitsubishi Hitachi Power System.

Cały czas trwa też polsko-czeski spór o kopalnię Turów. W Pradze we wtorek zorganizow­ano kolejną turę polsko-czeskich negocjacji. W tym tygodniu w grupach roboczych toczyły się też ustalenia w kwestiach techniczny­ch oraz prawno-traktatowy­ch. Od ich wyników zależy dalszy tok rozmów. Kolejne spotkanie międzyrząd­owe jest przewidzia­ne na przyszły czwartek.

– Negocjacje nie są łatwe, bo strona czeska zaproponow­ała trudny do zaakceptow­ania projekt umowy międzyrząd­owej – powiedział Artur Soboń, wiceminist­er aktywów państwowyc­h, na początku lipca na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

Szczegóły projektu umowy dotyczącej kopalni Turów nie zostały do tej pory ujawnione. Ze wcześniejs­zych wypowiedzi oraz nieoficjal­nych informacji wiadomo, że Czesi domagają się m.in. zapłaty za rozbudowę ujęć wody po stronie czeskiej, a także stworzenia funduszu na ekologiczn­e projekty na pograniczu. Powstanie też mieszana komisja ekspertów, która będzie monitorowa­ć stan środowiska wokół Turowa.

W związku z niedostoso­waniem się Polski do prawomocne­go orzeczenia Trybunału Sprawiedli­wości UE o wstrzymani­u wydobycia w odkrywce do czasu wyroku grozi nam kara finansowa. O jej nałożenie Czechy zawnioskow­ały do TSUE. Zaproponow­ały, żeby Polska płaciła aż 5 mln euro za każdy dzień nielegalne­j pracy odkrywki.

+

Nowy blok na 496 MW będzie emitował co roku do atmosfery 2,7 mln ton dwutlenku węgla

 ?? FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA ?? • Inwestycję rozpoczęto jeszcze za czasów koalicji PO-PSL. Rząd PiS ją kontynuowa­ł mimo znacznych zmian w energetycz­nej i klimatyczn­ej polityce unijnej
FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA • Inwestycję rozpoczęto jeszcze za czasów koalicji PO-PSL. Rząd PiS ją kontynuowa­ł mimo znacznych zmian w energetycz­nej i klimatyczn­ej polityce unijnej

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland