WIEŚCI WNĘTRZARSKIE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - RED

Nowoczesne małe mieszkanie

Udajemy się dziś w podróż do Brazylii, a dokładniej do Sao Paulo. Wsamym centrum miasta, na ostatnim piętrze jednego z budynków znajduje się mieszkanie o powierzchni 36 m kw., za pro jek towa ne przez Ala na Chu. Architekt nazwał swój projekt AP 1211.

Architekt zdecydował się na zaa dap towa nie czę ści strychu, dzię - ki cze mu lo kal zyskał do dat kowy poziom. Na dole znajduje się salon po ł ą czo ny z kuch nią. Be to no wa podłoga świetnie kontrastuje z białymi, szkliwionymi płytkami na ścianach i orygi nal ny mi drew nia ny mi meb la mi ro bio ny mi na za mó wie - nie. Moc ny ko lo rystycz ny akcent sta nowi czer wo na lo dówka, stylo - wy dywan i stary aparat telefoniczny powieszony nad wygodną, beżową, roz kła da ną ka na pą. Uwa gę zwracają również masywne, zabudowane, czarne kręcone schody, po których można się dostać na piętro. Zaaranżowano tu nowoczesną, czarno-białą sypialnię i niewielką łazienkę.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.