Zainwestować wkamienicę

Czy na inwestowaniu w rewitalizację warszawskich kamienic można zarobić? Firma Magmillon szuka współinwestorów do remontowania stuletniego domu 200 m od Pałacu Kultury

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Magmillon założyli ludzie, którzy wcześniej zajmowali się inwestycjami w grunty, m.in. poprzez spółkę Inwestycje Ziemskie, która zarządza gruntami o powierzchni ponad 140 hektarów w okolicach Warszawy. Teraz postanowili zająć się inwestycjami w nieruchomości. Na po czą tek wybra li niewiel ką ka - mienicę na Kamionku, przy ul. Kamionkowskiej 29. Ten dom odzyskali spadkobiercy dawnych właścicieli. Ponieważ piętrowy budynek i jego trzypiętrowa oficyna były w bardzo złym sta nie, sto łecz ny sa mo rząd wcześ niej wy kwa te rował z nich wszystkich lokatorów komunalnych. Od je sie ni ubieg łe go ro ku trwa re - mont: wymiana drewnianych stropów, całkowita wymiana instalacji, stolarki okiennej... – Ale staramy się zachować ducha budynku, na przykład nie wymieniamy, a jedynie czyścimy i odnawiamy drewnianą klatkę schodową z balustradą – mówi Hubert Telecki, współzałożyciel Magmillon. Jako atut inwestycji wskazuje: wysokie na 3,8 m, widne wnętrza, niezłą komunikację oraz bliskość szkoły czy przedszkola. Na Kamionkowskiej będzie 21 mieszkań i trzy lokale usługowe. Ich sprzedaż rozpocznie się w kwietniu, ceny zaczynają się od ok. 6,6 tys. zł za m kw.

Ka mie ni cę Mag mil lon re mon - t u j e z pie nię dzy włas nych oraz wspó łinwe sto rów. Po da je, że cał - kowity, przybliżony koszt pozyskania jed ne go me tra kwa dra towe go na Ka mion kowskiej wy no sił 5 tys. zł. Je że l i uda mu się sprze dać mieszkania po zakładanych cenach, pozostawia to nadwyżkę stanowiącą zysk.

W lu tym Mag mil lon za czął po - szu ki wa nia wspó łin we sto rów do swojej kolejnej inwestycji. Tym razem jest to du żo większa ka mie nica przy ul. Nowogrodzkiej 46. To pięcio kon dy gna cyj ny gmach z we - wnętrznym dziedzińcem, powstały na przełomie XIX i XX wieku. Jako jeden z nielicznych w centrum Warszawy nie zo stał znisz czo ny pod - czas wojny. Potencjalni współinwestorzy muszą wyłożyć co najmniej 200 tys. zł. Magmillon przekonuje, że na tej inwe stycji nie da się stra - cić. Według firmy szacowa ny koszt za ku pu bu dyn ku to 3,9 tys. zł za m kw., a koszt re mon tu – 2,5 tys. zł za m kw., tym cza sem ce ny miesz - kań w sąsiednich kamienicach waha ją się od 11 do 14 tys. Dla te go f ir - ma zamierza sprzedawać mieszkania za nie mniej niż 12,8 tys. zł za m kw. Jest jednak kilka „ ale”. Po pierwsze, będzie to inwestycja bardziej skomplikowana niż na Kamionkowskiej, bo Magmillon i jego partnerzy będą tylko współwłaścicielami budynku – 48 proc. udziałów zachowają spadkobiercy dawnych właściciel i oraz skarb pań stwa. Po dru gie, koszt re mon tu za le ży od za le ceń konserwatora zabytków. Współpraca de we l o pe rów z tym urzę dem w Warszawie układa się rozma icie – kilka lat temu konserwator storpedował przerobienie na apartamentowiec kamienicy na ul. Foksal. Dewe lo per chciał przy wró cić ka mie - nicy przedwojenną, bogato zdobioną elewa cję, kon ser wa tor się na to nie zgadzał. Na sporach upłynęły lata, w międzyczasie zaczął się kryzys i inwestycja została odłożona ad acta. Partnerzy Magmillon muszą brać też pod uwagę, że atrakcyjność kamie ni cy przy Nowo grodz kiej ja ko miej sca do miesz ka nia ogra ni cza fakt, że nie j est ona wy po sa żo na w podziemny parking.

Kamienica przy Nowogrodzkiej, którą chce wyremontować Magmillon

Wewnętrzny dziedziniec kamienicy

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.