Inteligentny dom ma zalety. A czy ma wady?

Nasze domy są coraz bardziej naszpikowane elektroniką, która ma poprawić komfort życia i obniżyć koszty utrzymania. Na mieszkańców takich domów czyhają też jednak zagrożenia, których powinni być świadomi

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Danuta Kowalska-Molak

W prawie każdym polskim domu jest pralka automatyczna, coraz częściej decydujemy się na zakup zmywarki lub wymianę zużytego sprzętu na bardziej nowoczesny, energooszczędny, wyposażony w rozmaite dodatkowe funkcje. Z drugiej strony, chociaż znamy plusy wykorzystania nowoczesnych technologii w domowych warunkach, większość rozwiązań wciąż postrzegana jest jako luksus. Do takich należą inteligentne rozwiązania domowej automatyki, które pełnią funkcję mózgu naszego domu – integrując poszczególne urządzenia wjeden system, optymalizują ich pracę oraz dostosowują do potrzeb każdego domownika.

Wnaszym kraju domy inteligentne i energooszczędne dopiero wostatnich latach zaczęły zyskiwać na popularności. Wynika to głównie z tego, że koszt ich budowy jest wyższy w porównaniu do domów budowanych tradycyjnymi metodami. Powoli jednak sytuacja zaczyna się zmieniać, głównie za sprawą dyrektyw unijnych, które narzucają obowiązek ograniczenia zużycia energii.

Korzyści z automatyki...

Coraz częściej są wykorzystywane zwłaszcza zautomatyzowane systemy wen tyla cji i ogrzewa nia. Au to - ma tyka da je du że moż liwo ści, np. ste rowa nie tem pe ra tu rą po miesz - czeń w domu przez internet lub telefon. Jest to bardzo wygodna opcja dla osób, któ re czę sto po dró żu ją, a po powro cie do do mu chcą, aby tem pe ra tu ra by ła wyż sza niż pod - czas ich nieobecności. Z szacunków Ta u ron Pol ska Energia wy ni ka, że ob ni że nie tem pe ra tu ry o 1 st. C to oszczędność rzędu 6-7 proc. w wydatkach na energię.

Pomimo że rekuperator nie należy do najtańszych urządzeń (koszt jego zakupu wynosi od 3 tys. do nawet 10 tys. zł), je go za mon towa nie potrafi zwrócić się już po pierwszych kil ku la tach użyt kowa nia. System pomaga efektywnie odzyskiwać ciepło z powietrza i wykorzystywać je do ogrzania pomieszczeń. Wefekcie jesteś my w sta nie ogra ni czyć stra ty ciepła nawet o 80 proc.

A co daje nam automatyka pogodowa? Jej głów nym za da niem jest dostosowywanie temperatury wody zasilającej instalację grzewczą do aktualnie panujących warunków pogodowych. System reaguje na każde wa ha nia tem pe ra tu ry na ze - wnątrz budynku – gdy temperatura na zewnątrz spada, automatyka pogodowa powinna tak sterować pracą palnika i innych podzespołów kotła, aby temperatura w domu się zwiększy ła. Koszt in sta la cji ta kie go sy - ste mu wa ha się w gra ni cach 200500 zł, w zależności od posiadanych funkcji i jakości systemu. Ważne jest rów nież, aby au to ma tyka obej mo - wała nie tylko sterowanie systemem centralnego ogrzewania, ale również podgrzewaniem ciepłej wody. Obecnie ist nie ją re gu la to ry, któ re da ją możliwość zaprogramowania cykli grzewczych oraz temperatury zależnie od pory dnia. Daje to realne korzy ści, w mo men cie gdy w da nym po miesz cze niu ni ko go nie bę dzie przez dłuż szy czas – wte dy CO nie ogrzewa tej powierzchni.

– W domach, w których instalujemy systemy automatycznego sterowania i monitoringu, nie ma mowy o niepotrzebnych stratach energii – za pew nia Mar cin Kle pacz, współwłaściciel firmy IRA, inicjatora kam pa nii „ Energo osz częd ność w moim domu”. – Mieszkańcy mogą odpowiednio programować ogrzewanie czy oświetlenie, dostosowując je do swoich potrzeb. Jeśli nie ma ich w do mu, system op ty ma li zu je prace urządzeń grzewczych i wyłącza te niepotrzebnie pracujące.

– Aktualny stan wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia inteligentnych systemów automatyki pozwa-

lają na niemalże dowolną rozbudowę domowej sieci. Ważne, aby w obliczu tak du żych moż liwo ści za cho - wać rozsądek i pamiętać, że w inteligentnym domu chodzi nie tylko o komfort i wygodę mieszkańców, ale również bez pie czeń stwo i efek tyw - ność energetyczną budynku – zauważa Cezary Krupa z firmy Somfy.

Uwaga! Jesz cze kil ka lat te - mu na wyposażenie domu jednorodzinnego w inteligentną automatykę mogli sobie pozwolić tylko wyjątkowo zamożni inwestorzy. Nowoczesne roz wią za nia sta ją się jed nak co - raz bardziej do stęp ne ce nowo. To - masz Baczewski z firmy IRA wyjaśnia, że nie trze ba od ra zu de cydo - wać się na instalację wszystkich elementów systemu. Poszczególne elemen ty moż na mon tować stop nio - wo i dzię ki te mu koszt roz ło - ży się w czasie. – Możliwe jest też zamontowanie całego systemu w wybudowa nym już do mu czy miesz ka - niu, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac remontowych – dodaje Baczewski.

...ale i zagrożenia

Internet oraz postęp technologii bezprzewodowych uprościły proces instalacji, zredukowały jej koszty oraz umożliwiły zdalną obsługę domowej sieci. Dzięki temu obecnie możemy sterować domem już niemalże z każdego miejsca na świecie. Jednak możliwości kontrolowania domu za pomocą smartfonu czy tabletu oznaczająteż zagrożenia. Urządzenia domowe podłączone do sieci mogą wszak stać się furtką dla złodziei korzystających z usług hakera.

Wprawdzie w Polsce nie odnotowano dotychczas ataków na urządzenia domowe posiadające łączność z internetem, jednak w innych krajach takie wypadki nie są rzadkością. Jak podaje firma Fortinet Polska, w Boże Narodzenie ubiegłego roku ponad 100 tys. inteligentnych urządzeń, w tym podłączone do in ter ne tu lo dówki, telewizory oraz cyfrowe dekodery, umożliwiły przesłanie ponad 750 tys. maili spamowych i phishingowych próbujących wyłudzić poufne informacje osobiste, jak np. hasła do kart kredytowych. Ponieważ większość urządzeń nie posiadało żadnych zabezpieczeń, przejęcie kontroli nad nimi było bardzo proste. IDC przewiduje, że w 2020 r. do internetu będzie podłączonych 200 mld różnego rodzaju urządzeń. Eksperci uspokajają, że nie ma powodów do paniki, jednak musimy się liczyć z tym, że przy obecnym poziomie zabezpieczeń możliwości hakerów w zakresie inwigilacji naszych domów są praktycznie nieograniczone.

Inteligentne gniazdka elektryczne wie dzą, kie dy je steś my w do - mu, a kie dy z nie go wycho dzi - my. Cóż więcej potrzebuje wiedzieć złodziej planujący nas okraść? Wystarczy, że wie, kiedy jesteśmy poza domem i czy mamy system alarmowy. Obydwie in for ma cje zdo bę - dzie, włamując się przez internet do naszych domowych urządzeń. Jeśli system ochro ny do mu jest po łą czo - ny z siecią, również zdalnie oszust może go wyłączyć.

Inny przykład. Inteligentna lodówka uczy się naszych nawyków żywieniowych. Zapamiętuje, co jemy, a czego nie. Gdy kończą się zapasy produktów, sama zamawia jedzenie ze sklepu internetowego. Co cyberprzestęp- ców mogą obchodzić nasze zwyczaje ży wie niowe? Nie powo ła ne oso - by mogą dowiedzieć się, co nam najbardziej sma ku je, a na co je steś - my uczuleni, i sprzedać te informacje producentom żywności czy f irmom farmaceutycznym. A te z kolei zaleją nas reklamami odpowiednich pro duk tów. Ni by to nie groź - ne, ale kto chce być nękany reklamami, na któ rych prze sy ła nie wca - le nie wyraził zgody.

– Faktycznym problemem przy zakupie urządzeń komunikujących się z siecią jest brak standardów bezpieczeństwa – ocenia Sebastian Krystyniecki, inżynier systemowy f irmy Forinet Polska. I wyjaśnia, że obecnie produkowane urządzenia nie zawsze wykorzystują tę samą technologię komunikacyjną (RFID, Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave czy ZigBee), a co gorsza, jeszcze w fazie projektowej są tworzone najczęściej tylko z myślą o spełnianiu konkretnej funkcjonalności, nie zaś z myślą o jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Kupując urządzenie, o którym wiemy, że będzie komunikowało się z internetem, powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu, czy posiada jakiekolwiek funkcjonalności bezpieczeństwa, np. szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej, możliwość zmiany hasła, ustawień domyślnych, ograniczenie możliwości dostępu. Dodatkowo warto zastanowić się, czy komunikacja danego urządzenia ze światem będzie obustronna oraz jakiego rodzaju dane mogą zostać w ten sposób wysłane w świat. Prywatność jest bezcenna, bo raz narażona może być stracona bezpowrotnie, internet zaś nigdy niczego nie zapomina.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.