Kredyty wcale nie takie tanie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Wprawdzie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest u nas rekordowo niskie, ale w innych krajach Unii Europejskiej jest ono jeszcze niższe.

Do takiego wniosku doszli analitycy portalu RynekPierwotny.pl, po analizie sierpniowych danych Eurostatu, EBC i krajowych banków centralnych, dotyczących średniego oprocentowania kredytów hipotecznych. Okazuje się, że w sierpniu tylko Węgrzy zaciągali droższe kredyty.

Andrzej Prajsnar z tego portalu zastrzega, że porównane zostały kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Wnaszym kraju wynosiło ono wsierpniu średnio 5,29 proc. Wyższe oprocentowanie – 5,64 proc. – odnotowano tylko na Węgrzech. Wpozo sta łych kra j ach śred nie staw ki oprocentowania nowych kredytów były znacznie niższe, np. w Finlandii – 1,76 proc., Luk sem burgu – 1,89 proc., a Austrii – 2,25 proc.

Wysokość oprocentowania nowych kredytów hipotecznych jest uzależnio na od po zio mu stóp pro cen to - wych, które są u nas stosunkowo wysokie. Za to marże, które stosują polskie ban ki, nie na le żą do naj wyż - szych. Z obliczeń Prajsnara wynika, że w sierpniu średnia marża wynosi ła 2,64 proc. Na bywcy miesz kań w naszym kraju z zazdrością mogą spoglądać jedynie na marże, które są naliczane w Finlandii (1,57 proc.) czy Luksemburgu (1,7 proc.). W najgorszej sytuacji są kredytobiorcy na Wę grzech ( 3,49 proc.), w Wiel kiej Bry ta nii ( 3,89 proc.) oraz w Da nii (4,15 proc.).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.