Odwrócona hipoteka poczeka

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, dzięki której seniorzy mający mieszkanie lub dom będą mogli podreperować swój domowy budżet, nie ryzykując utraty majątku.

Niestety, z każdym rokiem rośnie wnaszym kraju liczba emerytów żyjących wubóstwie. Nawet jeśli mają mieszkanie lub dom, to tylko nieliczni są skłonni zamienić go na lokum mniejsze, tańsze weksploatacji lub wgorszej lokalizacji. Szczególnie dla tych, którzy nie mają komu zostawić majątku, liczy się więc tylko to, żeby podreperować domowy budżet, mając do końca życia zagwarantowany dach nad głową. I właśnie głównie z myślą o tych seniorach rząd zaproponował tę ustawę.

Wejdzie ona w życie po 30 dniach od jej opub li kowa nia w Dzien ni ku Ustaw, czyli najpewniej wdrugiej połowie grudnia. Jednak minie najpewniej jeszcze co najmniej kilka miesięcy, zanim odwrócony kredyt hipoteczny pojawi się w ofercie banków. Tak wynika z sondażu firmy Home Broker, która zapytała je o plany dotyczące odwróconej hipoteki.

– Np. mBank mówi wprost, że jest zaangażowany wkilka innych projektów i na razie odwrócona hipoteka go nie interesuje – mówi Marcin Krasoń z Home Brokera. I dodaje, że Bank Pocztowy widzi spory potencjał w nowym produkcie, ale najpierw chce „dokonać dokładnej analizy wewnętrznej wzakresie rentowności produktu, niezbędnych nakładów na wdrożenie oraz późniejszą jego obsługę”. Podobnie do sprawy podchodzą Bank Zachodni WBK i naj wię kszy bank na ryn ku – PKO BP, który jednak przewiduje, że „odwrócony kredyt hipoteczny wPolsce, podobnie jak w innych krajach, nie będzie kredytem powszechnym”.

Z kolei Bank Millennium, BGŻ, BNP Paribas – póki co – nie są za interesowane wdrożeniem odwróconej hipoteki do oferty. Jedyną instytucją, która wyraziła zainteresowanie, jest Bank Polskiej Spółdzielczości, ale prace nad wdrożeniem rozpoczną się nie wcześniej niż pod koniec 2015 r.

Oczy wi ście, nie wia do mo, i l e banki będą skłonne pożyczyć seniorom. Wysokość kredytu ma zależeć przede wszystkim od wartości nieru cho mo ści. Se nior móg ł by go wziąć w całości albo poprosić o rozło że nie na mie sięcz ne ra ty. To zaś oznacza, że prędzej czy później źródło go tówki wyschnie, a wte dy se - niorowi pozostałaby już tylko goła emerytura.

Zaciągając kredyt z odwróconą hipoteką, senior aż do śmierci pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Spadkobiercy mogliby ją zatrzymać, ale pod warunkiem że w ciągu roku spłacą bank. W przeciwnym razie przejmie on i spienięży nieruchomość, a spadkobiercy dostaną co najwyżej nadwyżkę.

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na zakup mieszkania oraz średnia dostępna kwota kredytu. Wartości obliczono na podstawie danych z 22 banków. W kalkulacjach oprocentowania przyjęto, że klient skorzysta z oferowanych przez bank produktów dodatkowych (np. ubezpieczenia na życie), jeśli łączny koszt kredytu za okres 5 lat wyjdzie dzięki temu niższy niż bez ich zakupu. Oferta nie może jedynie być związana z koniecznością skorzystania z produktu inwestycyjnego czy ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.

Co to jest marża? Marża to część oprocentowania. Oprocentowanie kre dy tów hi po tecz nych jest su mą dwóch elementów – stóp procentowych w na szym kra ju (stawki WI - BOR) i marży ustalonej przez bank. Stopy procentowe zmieniają się w okre sie spła ty, a mar ża jest sta ła. Bank może jednak zmieniać marże oferowanych kredytów, więc osoby, które zaciągnęły kredyty w różnym czasie, mogą mieć inne oprocentowanie.

Czym jest program „Mieszkanie dla młodych”? Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmie- niło się oprocentowanie kredytów, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy.

Jakie banki wchodzą w skład Barometru: Alior Bank, Bank BPH, Bank Pe kao, Bank Po cztowy, BGŻ, BNP Pa ri bas, BOŚ, BPS, BZ WBK, Ci ti Han dlowy, Cre dit Agri co le, De ut - sche Bank PBC, Eu ro Bank, Ge tin Nob l e Bank, ING Bank Ślą ski, mBank, Millennium, Nordea, PKO Bank Polski, Plus Bank, Ra iffeisen Polbank, SGB-Bank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.