Nie wystarczy kupić dobre okno lub drzwi. Ważne jest też to, jak są zamontowane

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Producenci okien i drzwi skarżą się na marne kwalifikacje większości sprzedawców i ekip montażowych. – Nie ma u nas zawodu montażysty. To zajęcie, którym parają się często przypadkowe osoby – przyznał niedawno wrozmo- wie z „Gazetą Dom” Robert Klos ze Zrzeszenia Montażystów Stolarki. Dlatego zajęło się ono szkoleniem specjalistów.

Związek Polskie Okna i Drzwi postanowił zaś edukować konsumentów w ra mach kam pa nii „ Do bry montaż”. – Naszym celem jest promowa nie prawi dłowe go mon ta żu wyrobów stolarki budowlanej – wyj aś nia dy rek tor Związ ku Pa weł Wróblewski. – Bo w przy padku sto- lar ki bu dowla nej, do bry pro dukt jest równie ważny co jego prawidłowy montaż.

Często się jednak zdarza, że konsumenci, kiedy z kupionym przez nich oknem lub drzwiami jest jakiś problem, mają o to pretensje nie do montażysty, a do producenta.

Wrób lewski zwra ca uwa gę, że koszt montażu stanowi statystycznie tylko 1 proc. kosztów całej inwestycji. Mimo to konsumenci często oszczę- dzają na tej usłudze, zatrudniając niesprawdzonych fachowców, często na czarno.

Prezes Związ ku Pol skie Ok na i Drzwi Janusz Komurkiewicz zapewnia, że wielu producentów stolarki szkoli montażystów po to, aby móc rekomendować swoje ekipy. Komurkiewiczowi marzy się jednak, by w przyszłości powstała profesja montera stolarki, której można byłoby się nauczyć w szkołach zawodowych.

W kampanii uczestniczą nie tylko producenci okien, drzwi i bram (Fakro, Hörmann, Pol-Skone, Porta KMI, Pozbud i Wiśniowski), ale także chemii budowlanej (Soudal, Tytan), rozwiązań izolacyjnych (AIB), na rzę dzi ( Pro li ne) oraz syste mów profili aluminiowych (Yawal). Od strony merytorycznej nad kampanią czuwa In sty tut Tech ni ki Bu dowla nej i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Związek Polskie Okna i Drzwi chce przekonywać Polaków do zatrudniania sprawdzonych montażystów w ramach kampanii edukacyjnej, której „Gazeta Dom” jest jednym z patronów medialnych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.