Marże banków dla kredytów hipotecznych

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na za kup miesz ka nia oraz średnia dostępna kwota kredytu. War to ści ob li czo no na pod - sta wie da nych z 22 ban ków. W kal ku la cjach opro cen towa nia przyjęto, że klient skorzysta z oferowanych przez bank produktów do dat kowych ( np. ubez pie cze - nia na życie), je śli łącz ny koszt kre dy tu za okres 5 lat wy jdzie dzięki temu niższy niż bez ich zaku pu. Ofer ta nie mo że je dy nie być zwią za na z ko niecz no ścią skorzystania z produktu inwestycyjnego czy ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.

Co to jest mar ża? Mar ża to część oprocentowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest su mą dwóch ele men tów – stóp pro cen towych w na szym kra ju (stawki WI BOR) i mar ży ustalonej przez bank. Stopy procentowe zmieniają się w okresie spła ty, a mar ża jest sta ła. Bank może jednak zmieniać marże oferowanych kredytów, więc osoby, które zaciągnęły kredyty w róż- nym cza sie, mo gą mieć in ne opro - centowanie.

Czym jest program „Mieszkanie dla młodych”? Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kre dyt miesz ka niowy o pa ra me - trach zbli żo nych do opi sa nych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank pla su je się powy żej, czy po - ni żej śred niej. Mo żesz też spraw - dzić, jak w osta t nim cza sie zmie - niło się oprocentowanie kredytów, i roz wa żyć ne go cja cje z ban kiem lub za mia nę swo j e go kre dy tu na tań szy.

Bank BGŻ BNP Pa ri bas, Bank Ochro ny Śro dowi ska, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, MultiBank, Nordea Bank Pol ska, Bank Pe kao SA, PKO Bank Polski, Polbank, Raiffeisen Bank Polska.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.