WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - KAMBI, RED

Osiedle domów na terenie starej kopalni

Nowoczesne osiedle powstaje na terenie dawnej kopalni. To, co kiedyś było przemysłowym terenem, ma szansę stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom i oazą spokoju. Dawne stawy pokopalniane będą miejscem wypoczynku i relaksu.

Srebrne Stawy to osiedle, które powstaje wBytomiu, wdzielnicy Szombierki, na terenach po byłej kopalni KWK Szombierki. Jego projekt powstał wpracowni Jagiełło Krysiak Architekci. Budowa osiedla rozpoczęła się już w 2012 r. Pro jek tan ci chcie li stworzyć zespół domków jednorodzinnych, które swym kształtem będą przypominały podmiejskie wille.

Osiedle powstaje na poprzemysłowym terenie, na którym działalność kopalni została zakończona kilkanaście lat temu. W ciągu tego okresu teren ten bardzo się zmienił. Występują tu: zróżnicowana topografia terenu, pokopalniane stawy i bogata roślinność, dzięki której mogły tu powstać funkcje rekreacyjne i mieszkalne.

Osiedle Srebrne Stawy znajduje się wokolicy największego stawu. Akwen ten pełni rolę centralnego punktu całej inwestycji. Wsąsiedztwie zlokalizowany został także klub golfowy.

Wsumie osiedle składa się z77 obiektów. By zachować spójność całego kompleksu, postanowiono zbudować tylko dwa ty py domów, których bryły często zostały obracane i układane naprzemiennie. Architekci przewidzieli też możliwość zastosowania wymiennie kilku materiałów wykończeniowych takich jak drewno, cegła i tynk. Taka możliwość pozwoli uniknąć monotonii całego założenia.

Nowe tężnie i kompleks uzdrowiskowy

WBusku-Zdroju powstanie tężnia z kompleksem uzdrowiskowym. Jej projekt został wyłoniony wkonkursie architektonicznym. Wygrała pracownia, która projektowała polski pawilon na EXPO w Mediolanie.

Busko-Zdrój wzbogaci się o kolejne obiekty uzdrowiskowe. Wparku powstaną tężnie oraz pawilon, wktórym znaj dzie się pi jal nia wód oraz oranżeria.

Projekt został wybrany wkonkursie organizowanym przez kielecki oddział SARP. Poza zaprojektowaniem budynków pracownie dostały także możliwość wyboru lokalizacji nowych obiektów na terenie rozległego parku.

Zdaniem jury najlepszy projekt stwo rzy ła pra cow nia 2pm i to ona do sta ła za pro sze nie do opra cowa - nia szcze gó łowe go pro jek tu bu do - wlanego. Architekci zaproponowali ustawienie budynków w centralnej czę ści par ku, do któ rej prowa - dzą roz cho dzą ce się pro mie ni ście alejki. Spacerowiczów powitają spowite w mgłę ściany tężni zbudowane na pla nie dwóch współ środ ko - wych owali. Wycięto w nich kilka pionowych otworów umożliwiających kuracjuszom dostanie się przez ten swo i sty la bi rynt do sa me go ser ca obiektu, w którym znajdzie się lekki pawilon mieszczący pijalnię wód i oranżerię.

Srebrne Stawy

Tężnia z kompleksem uzdrowiskowym w Busku Zdroju

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.