Mieszkaniowe poprawki

Pod koniec sierpnia wejdą w życie ważne zmiany w przepisach dotyczące mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych czynszówek

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Marek Wielgo

W ostatnich dniach urzędowania prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizacje kilku ustaw mieszkaniowych. Co waż ne, nowe prze pi sy za czną obowią zy wać już po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czy l i naj pew niej pod ko niec te go miesiąca.

Wykup mieszkań przesądzony

Nowela Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego najpewniej ucieszy lokatorów, którym spółdzielnie wybudowały mieszkania za kredyt z dotowanego przez państwo Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Wprawdzie ustawa w obecnym kształcie umożliwia tym lokatorom wykup mieszkań. Niestety, zupełnie co innego mówi Ustawa oporęczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz oBanku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dopiero stosowne poprawki wyeliminują tę niespójność na korzyść lokatorów zainteresowanych wykupem swoich mieszkań.

Dodajmy, że działający w latach 1995-2009 przy BGK fundusz sfinansował budowę przeszło 93 tys. mieszkań lo ka tor skich w ra mach Towa - rzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Tymczasem na podpis prezydenta czeka jeszcze inna nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która ma reaktywować ten program. W ciągu dziesięciu lat BGK ma pożyczyć na budowę czynszówek 4,5 mld zł. Dopłaty do oprocentowania kredytów dla TBS-ów, spółdzielni i spółek gminnych ma ją zaś kosz tować pań stwo w sumie ok. 800 mln zł. Rząd zakłada, że w ramach tego programu powsta nie co naj mniej 30 tys. miesz - kań. Nie będzie ich można wykupić. W przy pad ku już wybu dowa nych takiej możliwości są pozbawieni tylko ci, któ rzy nie par ty cy po wa l i w kosztach budowy.

Garaże będą miały głos

Mamy również dobrą wiadomość dla miesz kań ców nowych bu dyn ków z dużym podziemnym garażem. Dzięki nowelizacji Ustawy o własności loka li wspól no tom miesz ka niowym w takich budynkach nie będzie już groził paraliż decyzyjny. Rzecz wtym, że jeśli garaż ma osobną księgę wieczystą, wówczas jest on traktowany jak lo kal, któ ry ma nawet kil ku set współwłaścicieli. Wczasie głosowania na zebraniu wspólnoty muszą być oni jednomyślni, bo w przeciwnym razie taki głos nie zostanie wzięty pod uwagę. Nietrudno się domyślić, że wpraktyce o taką jednomyślność jest bardzo trudno. Tymczasem do podjęcia uchwały, np. dotyczącej wysokości opłat, wymagana jest większość głosów liczona według wielkości udziałów wnieruchomości wspólnej. Tam, gdzie siła głosu „garażu” jest duża, jego brak oznacza, że za uchwałą musi się opowiedzieć znacznie większa liczba właścicieli mieszkań. Na szczęście poprawka do ustawy zniesie wymóg jednomyślności „garażu”. Innymi słowy, w podejmowaniu decyzji przez wspólnotę będą mogli uczestniczyć nie tyl ko po szcze gól ni wła ści cie le mieszkań, ale także właściciele udziałów whali garażowej. Owiele łatwiejsze będzie więc uzyskanie wymaganej większości przy podejmowaniu uchwał przez wspól no tę, a o wie le trudniejsze – ich blokowanie.

Nie stracą bonifikaty

Zkolei podpisana przez prezydenta nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami ma uchronić lokatorów wykupujących mieszkanie od gminy przed utratą bonifikaty, która może stanowić nawet przeszło połowę wartości lokalu.

Chodzi o to, że ustawa w obecnym kształcie nakazuje lokatorowi zwrot odpowiednio zwaloryzowanej bonifikaty, jeśli zbędzie on mieszkanie (czyli np. je sprzeda) przed upływem pięciu lat od da ty je go na bycia. Od tej zasady są jednak wy jąt ki. Lo ka tor nie stra ci bo ni f i ka ty, je śli za mie - ni mieszkanie na inne albo w czasie 12 miesięcy od jego sprzedaży wszystkie pieniądze przeznaczy na na bycie i n ne go. No we l i za cja do pre cy zu - j e, że w grę wcho dzi w obu przypadkach także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.