Ile kosztuje klimatyzacja wmieszkaniu lub domu?

Prawdopodobnie ma ją tylko 49 tys. rodzin w całej Polsce. Nic dziwnego, bo jest to rozwiązanie dość kłopotliwe i drogie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Wtym roku upały mocno dają się we znaki. Dobrze się jednak zastanów, zanim pójdziesz do sklepu, aby kupić urządzenie, które zapewni ci upragniony chłód.

Bartosz Turek z Lion's Banku zwraca uwagę, że wiążą się z tym niemałe koszty. Po drugie, konieczna może być zgoda spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Koszt zakupu i montażu

Do wyboru masz klimatyzatory przenośne i montowane na stałe, czyli typu split. Bartosz Turek przyznaje, że te pierwsze są bardziej popularne i tańsze w zakupie, ale są głośne i mniej efektywne.

– Już za 1-2 tys. zł można mieć urządzenie dobrej jakości, które ochłodzi pokój o powierzchni 15-35 m kw. Problem w tym, że ciepłe powietrze z urządzenia musi zostać odprowadzone, a służy do tego rura, którą przeważnie wystawia się za okno. W efekcie rozszczelnione okno przestaje być efektywną barierą przed ciepłym powietrzem z zewnątrz – mówi analityk.

Jego zdaniem bardziej korzystnym rozwiązaniem jest klimatyzacja typu split. W tym wypadku głośna część urządzenia (skraplacz oddający ciepło) montowany jest na zewnątrz budynku, a element lub elementy ochładzające powietrze (parowniki) znajdują się wewnątrz mieszkania lub domu.

Zjakim wydatkiem trzeba się liczyć? Jeśli chłodzone ma być mieszkanie dwupokojowe o powierzchni ok. 50 m kw., to dobrej klasy urządzenie kosztować może od 6 tys. do 10 tys. zł. W tej cenie zawarty jest już koszt montażu.

Rachunek za prąd

Trzeba się też liczyć zwyższymi rachunkami za prąd. Bartosz Turek ocenia, że wprzypadku 50-metrowego mieszkania zoknami od południa, dzienny koszt obniżenia temperatury powietrza z 30 st. C do 22 st. C może sięgać 5,3 zł (gdy okna są od strony północnej – 3,7 zł). Miesięczny rachunek za prąd wnajgorszym razie wzrośnie więc o100-150 zł. – Oczywiście mowa tu ourządzeniu typu split. Jeśli wmieszkaniu ma być używany klimatyzator przenośny, koszt chłodzenia może być dwu-, a nawet i trzykrotnie wyższy – twierdzi analityk. I przypomina, że kosztowny jest też serwis zamontowanych urządzeń. Raz do roku oznacza to przeważnie wydatek od 150 do 250zł. Wprzypadku urządzeń przenośnych koszt powinien być niższy, o ile użytkownik sam zawiezie je do serwisu.

Kiedy konieczne pozwolenie

– Ca łe szczę ście nie cho dzi o poz - wolenie na budowę, ale zgodę spół- dzielni lub wspólnoty mieszkaniowej – mówi Bartosz Turek. I wyjaśnia, że te muszą się wy powiedzieć, je śli ele ment zewnętrz ny kli ma ty - zacji ty pu split miałby być zamontowa ny na elewa cji bu dyn ku ( naj - pewniej dlatego często stawia się je na bal ko nach). Część spół dziel ni i wspólnot mieszkaniowych wyklucza taką możliwość. – Zamiast monto wa nia skra pla cza na ele wa cji miesz ka nia moż na też spró bować wykorzystać przewody kominowe i dach. Tu taj tak że na le ży jed nak uzyskać pozwolenie, o co niełatwo – do da je Bar tosz Tu rek. Przed za - ku pem urzą dze nia na l e ży więc sprawdzić, na co pozwala spółdzielnia lub wspól no ta. Nato miast nikt nie za bro ni użycia kli ma ty za to ra przenośnego.

Klimatyzator przenośny

Zewnętrzna część klimatyzatora typu split

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.