Polacy nie lubią się przeprowadzać

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Przy oka zji ko lej nych spi sów po - wszechnych mieszkańcy poszczególnych kra jów py ta ni są o to, czy rok wcześniej mieszkali w tym samym miejscu – mówi ekspert portalu Andrzej Prajsnar. I dodaje, że w tym kontekście chodzi o migracje wewnątrz kraju, a nie zagraniczne wyjazdy zarobkowe.

Ostatni spis odbył się w 2011 r. Po zebraniu wyników okazało się, że tylko 1,4 proc. Polaków zmieniło krajowy adres zamieszkania. Przy czym ponad połowa z nich (0,74 proc. ogółu populacji) przeprowadziła się wobrębie jednego z 66 ówczesnych regionów sta ty stycz nych NUTS 3. – To oznacza, że tylko 0,66 proc. Polaków rok przed spi sem powszech nym mieszkało w zupełnie innym regionie kra ju – wy jaś nia Praj snar. – Po sprawdze niu wy ni ków dla in nych krajów możemy stwierdzić, że w 2011 r. Polacy byli jedną z najmniej mobilnych nacji.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl podkreśla, że mniejszą skłonnością do przeprowadzek cechowali się tylko Rumuni i Łotysze. Wsąsiednich Cze chach udział osób po prze pro - wadzce wynosił 3,55 proc., a wNiemczech – 3,34 proc. Kra jom Eu ro py Środkowej wiele brakuje do Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Portugalii. W tych państwach inny adres zamieszkania przed rokiem zadeklarowało ponad 9 proc. mieszkańców.

Zgodnie z dość powszechną opinią, na mobilność mieszkańców danego kraju pozytywnie wpływa popularność najmu. Jednak informacje sta- tystyczne sugerują, że jedno z drugim niewie le ma wspól ne go. Niem cy i Szwajcaria to kraje, w których wolnorynkowy najem jest najbardziej popularny, a mimo to nie wyróżniają się one wysoką mobilnością ludności.

– Co cie kawe, li de ra mi pod tym względem są Finlandia, Islandia, a więc państwa z niewielkim udziałem wolnorynkowych najemców – komentuje Andrzej Prajsnar. – Brak mocnej relacji między popularnością wynajmu i mobilnością ludności podpowiada, że duże znaczenie mają czynniki typowe dla krajowych rynków pracy – ocenia Prajsnar. Przypuszcza on, że ważne mogą być też przyzwyczajenia i obyczaje lokalnej ludności. Zatem wzrost podaży mieszkań na wynajem nie musi zwiększyć skłonności polskich pracowników do krajowych przeprowadzek. Prajsnar zwraca uwagę, że spora część osób z młodszych grup wiekowych wybrała emigrację zarobkową i nie deklaruje chęci szybkiego powrotu do ojczyzny.

Tymczasem z najnowszego raportu firmy Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że wyjazd do pracy za granicą rozważa niemal jedna piąta z reprezentatywnej próby 671 osób, które wzięły udział w bada niu in sty tu tu Mil lward Brown. WWork Service podkreślają, że od jesieni ubiegłego roku odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu za granicę wzrósł o 4 pkt proc. Wśród nich ponad połowa to osoby niepracujące lub bez własnych dochodów. Co ciekawe, do tej pory o wyjeździe częściej myślały osoby zatrudnione na etatach.

Po la ków do emi gra cji skła nia ją przede wszystkim wyższe niż w Polsce zarobki. Powód ten wskazało niemal osiem na dziesięć osób, które zamierzają wyjechać wciągu najbliższego roku.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.