Luksusowe apartamenty w hurcie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

chał Skot nic ki. Bio rąc pod uwa gę, że na tych dziewięciu piętrach jest ponad 8 tys. m kw. mieszkań, można za kła dać, że war tość trans akcji prawdo po dob nie prze kra cza 200 mln zł.

To największa transakcja w historii polskiego rynku mieszkań luksusowych. Ten rynek jest zresztą dość płytki. Według szacunków firm Reas i KPMG w całym kraju sprzedawanych jest zaledwie 160-180 luksusowych apartamentów rocznie. Przy czym w Warszawie znajduje się dwie trzecie wszystkich mieszkań w Polsce, które kosztują od 14 do 16 tys. zł za m kw. i aż 90 proc. tych w ce nie powyżej 18 tys. zł za m kw. Firma Made Con cept ( za ło żył ją Mi chał Bo - rowski, b. na czel ny archi tekt War - szawy, który później kierował spółką bu du ją cą 160- me trowy apar ta - men towiec Cos mo po l i tan w cen - trum Warszawy) podliczyła niedawno, że w 2015 r. w Warszawie sprzedało się zaledwie 145 mieszkań w cenie powy żej 16 tys. zł za m kw., a w pierwszym półroczu 2016 r. – zaledwie osiem. Według tej firmy nie jest niczym niezwykłym, że w luksusowych apartamentowcach sprzedanie wszystkich mieszkań trwa nawet pięć lat.

Inwestorzy Złotej 44 odmawiają podania wyników sprzedaży mieszkań w budynku. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że jeszcze na początku roku sprzedane było tylko około 40 proc. z 287 apartamentów

– Sprzedaż indywidualna mieszkań idzie naprawdę dobrze. Naszym celem strategicznym jest sprzedanie wszystkich apartamentów w Złotej 44 w trzy lata od rozpoczęcia sprzedaży, czyli w połowie 2018 r. – mówił Michał Skotnicki.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.