Rekordowa rentowność najmu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na za kup miesz ka nia oraz średnia dostępna kwota kredytu. Wartości obliczono na podstawie danych z 22 banków. W kalkulacjach oprocentowania przyjęto, że klient skorzysta z oferowanych przez bank produktów dodatkowych ( np. ubez pie cze nia na ży - cie), jeśli łączny koszt kredytu za okres 5 lat wy jdzie dzię ki te mu niższy niż bez ich zakupu. Oferta nie może jedynie być związana z koniecznością skorzystania z produktu inwestycyjnego czy ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.

Co to jest mar ża? Mar ża to część oprocentowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych j est su mą dwóch ele men tów – stóp procentowych w naszym kraju (stawki WIBOR) i marży ustalonej przez bank. Stopy procentowe zmieniają się w okresie spłaty, a marża jest stała. Bank może jednak zmieniać marże oferowanych kredytów, więc osoby, które zaciągnęły kredyty w różnym czasie, mogą mieć inne oprocentowanie.

Czym jest program „Mieszkanie dla młodych”? Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbli żo nych do opi sa nych w ta be li, mo żesz sprawdzić, czy twój bank pla su j e się po wy żej, czy po ni żej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocen towa nie kre dy tów, i roz wa żyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy. Jakie banki wchodzą w skład Barome tru? Alior Bank, Bank BPH, Bank Pe kao, Bank Po cztowy, BGŻ BNP PARIBAS, Bank Ochrony Środowiska, BPS, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, ING Bank Ślą ski, mBank, Mil len nium, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.