Banki spodziewają się spadku popytu na kredyty mieszkaniowe

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Wtrzecim kwartale tego roku banki zapowiadają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej oraz zapowiadają istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe – wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Raport „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewod- niczących komitetów kredytowych” omawia zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w drugim kwartale oraz przewidywania na trzeci kwartał 2016 r. Wprzypadku kredytów mieszkanio wych w dru gim kwar ta le ban ki zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczeń i wkładu własnego kredy- tobiorcy oraz podwyższyły marże i pozaodsetkowe koszty kredytu. Wkonsekwencji po raz pierwszy od trzech kwartałów banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Według NBP przyczynił się do tego także m.in. wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.