Kongres Budownictwa zamilkł w sprawach mieszkaniowych

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Zawiesiło działalność Stałe Przedsta- wicielstwo Kongresu Budownictwa, który tworzy 25 organizacji budowlanych. Jego twarzą od wielu lat jest były lewicowy polityk i działacz mieszkaniowy Roman Nowicki.

„Wostatnich miesiącach wzajemne relacje z przedstawicielami władzy wykonawczej i parlamentu znacznie się pogorszyły. Cele polityczne zdo- minowały dyskusję o sprawach ważnych dla gospodarki” – wyjaśnia Nowicki powód swojej decyzji.

W sto sun ku do wszyst kich rzą - dów był on w opozycji. Np. nieposłuszeństwo wobec rządu SLD, którego był posłem, przypłacił karierą polityczną. Już jako szef Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Nowicki zabiegał m.in. o strate- gię mieszkaniową, zwiększenie wydat ków bud że towych na mieszkaniówkę, czy uproszczenie prze pi sów bu dowla nych. – Du żo spraw waż nych dla bu - downictwa udało się załatwić, ale były też liczne porażki – przyznaj e Nowic ki. Po i n for mował, że czyn ny pozo sta nie ser wis kon - gresbudownictwa.pl.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.