Zamożni w mieszkaniach komunalnych

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

ny czas oczekiwania na mieszkanie ko mu nal ne wy nie sie... 29 lat! Jed - nak mimo tak olbrzymich potrzeb gmi ny nie pa lą się do bu dowa nia czynszówek. I to nie tylko dlatego, że brakuje pieniędzy. Zniechęca je do tego Ustawa o ochronie praw lokatorów, która pozbawia gminy możliwości dysponowania swoimi mieszkaniami.

Z rządowego projektu „Narodowe go pro gra mu miesz ka niowe go” wynika, że rząd jeszcze w tym roku skieruje do Sejmu nowelizację ustawy lokatorskiej. Proponowane przez resort infrastruktury i budownictwa rozwiązania są zbliżone do tych, które pięć lat te mu przygo tował rząd PO- PSL. Jed nak nie skie rował ich do Sejmu.

„Narodowy program mieszkaniowy” zakłada, że gminy mają mieć możliwość zawierania umów na określony czas – nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Przedłużenie umowy za każdym razem będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz stanu majątkowego (trzeba będzie składać deklarację i oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej). A gdyby okazało się, że lokator zarabia zbyt dużo? Wówczas gmina obciąży go czynszem rynkowym.

Wprojekcie nowelizacji znajdzie się też poprawka, która pozbawi najbliższych zmarłych najemców prawa do „ dzie dzi cze nia” ich miesz kań. Gmina będzie mogła wskazać małżonkowi lub dziecku inny, np. mniejszy, lokal. Oczywiście, warunkiem będzie spełnienie kryterium dochodowego i majątkowego.

I jesz cze jed no. Gmi na bę dzie mogła rozwiązać umowę najmu z lokatorem, jeśli się dowie, że ten posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale również i w miejscowości pobliskiej ( po ło żo nej w powie cie, w któ rym znajduje się ten lokal lub w powiecie sąsiednim).

– Boimy się grzebania w Ustawie o ochronie praw lokatorów, by po nowelizacji nie odbierano najemcom mieszkań z byle powodu – martwią się jed nak przed stawi cie le Ko mi te tu Ochrony Praw Lokatorów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.