Mieszkaniówka wciąż napędza branżę budowlaną

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Wtej sytuacji cieszyć może rosnąca liczba planowanych budynków zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli i pensjonatów), budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów sportowych i biurowców) oraz gospodarczo-inwentarskich, przemysłowych i magazynowych.

Niestety, dane GUNB wskazują na ogrom ny spa dek pla nowa nych inwestycji infrastrukturalnych. Wyda nych zo sta ło bowiem tyl ko nie - speł na 2 tys. poz wo leń na bu dowę 2,3 tys. obiek tów i n f ra struk tu ry transportu, a przed rokiem w analogicznym okresie było przeszło 4,1 tys. W dramatycznej sytuacji znajdzie się więc wiele firm specjalizujących się w budowie dróg czy linii kolejowych. Przedsiębiorcy liczyli w tym roku na poprawę koniunktury budowlanej, dzięki unijnemu dofinansowaniu. Tymczasem, według GUS, produkcja budowlano-montażowa po siedmiu miesiącach jest aż o blisko 14 proc. niższa niż przed rokiem.

To przede wszystkim efekt spadku publicznych zamówień na roboty budowlane. Urząd Zamówień Publicznych podał, że w pierwszym półroczu ich wartość wyniosła ok. 8,5 mld zł, czyli w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku skurczyła się niemal o jedną czwartą.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.