W wynajmie mniej szaro

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - PIERWSZA STRONA - MAREK WIELGO

u

– To obniżony i prosty podatek zachę cił wie lu wy naj mu ją cych do ujawnienia korzyści – twierdzi ekspert portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar. I dodaje, że gwałtowny wzrost przychodów z wynajmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym, nastąpił po 2009 r.

Wynajmujący dom czy mieszkanie ma do wyboru dwie formy opodat kowa nia: ( tzw. za sa dy ogól ne, czyli rozliczenie wedle skali ze stawkami 18 i 32 proc. albo (ryczałt ewidencjonowany. Wtym drugim jeszcze sześć lat temu przychody z wynajmu do równowartości 4 tys. euro obłożone były stawką 8,5 proc., zaś od nadwyżki ponad tę kwotę płaciło się 20 proc. podatku. Od 2010 r. całe przychody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem objęte są stawką 8,5 proc.

Okazuje się, że fiskus na tym zyskał. Andrzej Prajsnar przytacza dane Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w okresie pięciu lat liczba „ryczałtowców” wzrosła z niespełna 191 tys. do ponad 458,4 tys. W 2011 r. przychód z najmu objętego ryczałtem (będący podstawą opodatkowania) sięgał niespełna 5 mld zł, a w2015 r. przekroczył 8,3 mld zł, czyli był wyższy o 68 proc. Z kolei wartości zebranego podatku ryczałtowego zwiększyła się w tym okresie z ok. 420 mln do 700 mln zł. Co ważne, tak duży wzrost popularności ryczałtu tylko w niewielkim stopniu był związany z przepływem dotychczasowych podatników. Od 2013 do 2015 r. liczba osób rozliczających wynajem według zasad ogólnych skurczyła się ze 147 tys. do 142 tys.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zwraca uwagę, że te statystyki resortu finansów obejmują wynajem nie tylko domów i mieszkań, ale także m.in. garaży i miejsc parkin gowych. Po nad to uwzględ nia - ny jest też pod na jem, dzier żawa i poddzierżawa jakichkolwiek nieruchomości.

– Po mi mo sukce sów f i sku sa w opodatkowywaniu wynajmu, podat kowa sza ra stre fa na dal jest ogromna. Grupa ponad 600 tys. Polaków legalnie rozliczających wynajem, wydaje się mniej pokaźna, jeśli uświadomimy sobie, że wynajmowanych lub dzierżawionych jest du żo wię cej nie ru cho mo ści – ko - mentuje Andrzej Prajsnar. – Dlatego fiskus powinien myśleć nad nowymi rozwiązaniami. Kwestia opodat kowa nia wy naj mu, na bie ra szczególnego znaczenia w kontekście zapowiadanej reformy podatku PIT – dodaje ten ekspert. Według niego, przedstawiciele rządu przekazują sprzeczne komunikaty o reformie planowanej na 2018 rok, a dalsza sytuacja właścicieli nieruchomo ści na dal po zo sta je nie jas na. – Gdyby znikła preferencyjna forma opo dat kowa nia, część wy naj - mu ją cych za pew ne wró ci ła by do szarej strefy. To byłby problem dla fiskusa, który nie może sobie pozwolić na drobiazgowe kontrolowanie właścicieli prywatnych mieszkań – uważa Prajsnar.

Pamiętajmy jednak, że tylko ten, kto za re je stru je umowę naj mu w urzędzie skarbowym, może skorzystać z przepisów o najmie okazjo nal nym w Ustawie o ochro nie praw lokatorów. Korzyść z tego jest taka, że łatwiej jest się wtedy pozbyć lo ka to ra, gdy prze sta nie pła cić czynsz albo nie zechce się wy prowadzić po wygaśnięciu umowy najmu okazjonalnego. Najemca musi w niej bowiem wskazać rezerwowy adres, pod któ ry się wy prowa dzi w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu.

Dodajmy, że konieczne są też dwa załączniki. Pierwszy z nich to oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym z góry poddaje się on eg ze ku cji i zo bowią zu je do opróżnienia lokalu we wskazanym przez właściciela terminie. Drugi, to oświad cze nie dys po nen ta lo ka lu wskazanego przez najemcę, że zgadza się go przyjąć pod swój dach (podpis musi być poświadczony przez notariusza).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.