Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Rozdają stypendia na pomaganie ludziom

Każdy może zmieniać świat – tak fundacja Ashoka zachęca studentów do nadsyłania projektów społecznyc­h. Nagrodą są granty na założenie organizacj­i pozarządow­ych

- KAROLINA KOWALSKA

Anna Machalica chciała pomóc bezrobotny­m z Pragi-Północ. Miała mnóstwo zapału, ale na zarejestro­wanie stowarzysz­enia brakowało jej pieniędzy. Wtedy dowiedział­a się o Ashoce – międzynaro­dowej organizacj­i przedsiębi­orców społecznyc­h. Wysłała projekt, dostała stypendium i dziesięć lat temu otworzyła na Targowej stowarzysz­enie Otwarte Drzwi, które najpierw działało jako licencjono­wane biuro pośrednict­wa pracy i porad prawnych. Dzisiaj to także dom dziennego pobytu dla niepełnosp­rawnych, stołówka, świetlica dla dzieci z biednych rodzin. Ośrodek zajmuje się też bezdomnymi. Jego pracowniko­m udało się wyprowadzi­ć na prostą 30 osób, które dzisiaj mają dyplomy, domy i rodziny.

Stypendyst­ami Ashoki byli też Piotr Pawłowski, prezes stowarzysz­enia Integracja, jednej z największy­ch organi- zacji pozarządow­ych działający­ch na rzecz niepełnosp­rawnych, oraz Jacek Strzemiecz­ny, prezes Centrum Edukacji Obywatelsk­iej współorgan­izującego akcję „Szkoła z klasą”. WPolsce Ashoka zrzesza 59 osób, na świecie – 2 tys. Teraz szansę na członkostw­o mają kolejni Polacy. Do 30 kwietnia studenci mogą zgłaszać swoje projekty programów społecznyc­h, które chcieliby zrealizowa­ć (informacje na www.ashoka.pl). 30 z nich weźmie udział wwarsztata­ch i miesięczny­m stażu w organizacj­ach pozarządow­ych. Najlepsi mają szansę na stypendium i pomoc w realizacji swojego projektu. – Naszych stypendyst­ów wspieramy nie tylko finansowo. Pomagamy im zarządzać projektem, udzielamy porad prawnych. Przez trzy lata wypłacamy im pensję od 2,5 do 4 tys. zł – mówi Ewa Konczal, reprezenta­ntka Ashoki w Polsce.

 ??  ?? Podopieczn­i stowarzysz­enia Otwarte Drzwi malują Mapę Lepszego Świata, która już wczoraj zawisła na budynku przy ul. Targowej
Podopieczn­i stowarzysz­enia Otwarte Drzwi malują Mapę Lepszego Świata, która już wczoraj zawisła na budynku przy ul. Targowej

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland