Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Oczyszczal­nia po raz trzeci

- MAŁGORZATA ZUBIK

Kolejne podejście do rozbudowy oczyszczal­ni ścieków Czajka w Białołęce. Miasto po raz trzeci szuka jej wykonawcy. Będzie też spalarnia, ale nie wiadomo gdzie. Miejskie Wodociągi chcą zaintereso­wać przetargie­m jak najwięcej firm z całego świata. – Prowadzili­śmy rozmowy z ambasadore­m Singapuru – mówiła wczoraj Anna Czyżewska z zarządu Miejskiego Przedsiębi­orstwa Wodociągów i Kanalizacj­i.

W MPWiK wyliczyli, że zamówienie jest warte ponad 300 mln euro. Czy znajdą się chętni do kontraktu za taką cenę? – Liczymy na to, że wykonawcy zaproponuj­ą kwotę do zaakceptow­ania – mówi prezes spółki Artur Rypina.

Najprawdop­odobniej w lipcu (to termin składania ofert) przekonamy się, czy nie skończy się na pobożnych życzeniach. Ostatnie przetargi organizowa­ne w mieście pokazują, że dziś to wykonawcy dyktują warunki. Pro- ponowane przez nich ceny nawet dwualbo i trzykrotni­e przekracza­ją kwoty zaplanowan­e przez samorząd. Tak było z mostem Północnym, modernizac­ją torów tramwajowy­ch w Al. Jerozolims­kich i właśnie z Czajką.

Tak jak w poprzednic­h przetargac­h i w tym miasto szuka wykonawcy projektu i przebudowy jednocześn­ie. – Nie mamy czasu, by najpierw zaprojekto­wać oczyszczal­nię, a potem ją wybudować – przekonuje prezes Rypina. – Poza tym tak powstaje większość oczyszczal­ni w Polsce i w Europie. To się sprawdziło np. w Szczecinie, Budapeszci­e, Bukareszci­e, Zagrzebiu.

Czym różni się kolejne zamówienie od poprzednic­h? W Wodociągac­h przekonują, że złagodzili warunki przetargu. Tak by wykonawcy nie wrzucali w swoje koszta zbyt wielkiego ryzyka związanego z inwestycją. W razie opóźnienia firma nie zapłaci ani kar za ewentualną utratę przez MPWiK dotacji z Unii Europejski­ej, ani za ob- ciążenie spółki karami za zrzucanie ścieków do Wisły po wyznaczony­m na budowę oczyszczal­ni terminie – 2010 r. zmniejszon­o też wysokość kar za zwłokę w budowie z 15 do 5 proc. ceny kontraktu dopuszczon­o możliwość waloryzacj­i ceny kontraktu w przypadku wzrostu cen robót budowlanyc­h wykonawcy odpadnie obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę i na użytkowani­e obiektu jest większa dowolność przy projektowa­niu i wykonywani­u poszczegól­nych obiektów przewidzia­no częstsze płatności za wykonane prace.

Nadal nie ma decyzji co do losów spalarni, która ma powstać przy Czajce. Władze MPWiK były wczoraj bardzo tajemnicze. Z ich wypowiedzi wynika, że spalarnia, ostro oprotestow­ana przez mieszkańcó­w Białołęki, powstanie. Ciągle nie wiadomo natomiast, gdzie. Decyzję mamy poznać w połowie roku.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland