Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Halina Mancewicz

-

Halina Mancewiczó­wna była wybitną tancerką. Znaną i cenioną wlatach mojej młodości. Już wroku 1939, krótko po studiach, zdobyła wBrukseli Srebrny Medal wMiędzynar­odowym Konkursie Tańca wkategorii solistów. Nazywano ją tancerką wyzwoloną. Na kanonach tańca klasyczneg­o tworzyła nowoczesne kompozycje baletowe i prezentowa­ła je na estradach.

Urodziła się na Kaukazie 7 lutego 1914 r. Była młodszą siostrą aktorki dramatyczn­ej Danuty Mancewicz. Córką le ka rza sto ma to lo ga. Ma tu rę zdawa ła w Byd gosz czy. W1935 r. cała rodzina przeniosła się z Bydgoszczy do Warszawy. Zamieszkał­a na Żoliborzu. To wielcy patrioci związa ni z Ru chem Opo ru. Stu dia ba le towo- pe da go gicz ne ukończyła w Szkole Baletowej Jadwigi Hryniewiec­kiej przed wojną. Potem doskonalił­a swoje umiejętnoś­ci u tak wybitnych osobowości jak Janina Mieczyńska, Ruth Sorel i Leon Wójcikowsk­i. Od nich przejęła wszystko, co najlepsze.

Zawód tancerki to życie motyla. Trwa krótko. Jej okres prosperity przypadł niestety na lata wojny i okupacji niemieckie­j. Wtedy to jako młoda, piękna, pełna gracji, utalen- towana tancerka zyskała uzna nie i sym pa tię pu - bliczności, produkując się jako solistka na estradach kawiarni warszawski­ch. Wielokrotn­ie byłem na jej występach i wielokrotn­ie byłem nią oczarowany. Po woj nie nie zwią za ła się z żadnym teatrem. Nadal występował­a jako solistka na wieczorach organizowa­nych specjalnie dla niej. Sama potrafiła wypełnić cały program. Potem zajęła się już pedagogiką. Pracowała z zespołami amatorskim­i jako kierownik sekcji baletowej w domach kultury. Była profesjona­listką wysokiej klasy.

Odeszła w dniu moich imienin 12 listopada 2014 r. Żegnaj, Halinko!

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland