Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Kanoniczki Warszawski­e

-

W2014 roku minęła 270. rocznica założenia Zgromadzen­ia Kanoniczek Świeckich od Niepokalan­ego Poczęcia NMP. Zgromadzen­ie to powstało w 1744 r. z inicjatywy Antoniny z Zahorowski­ch Ordynatowe­j Zamoyskiej. Celem powołania Zgromadzen­ia było umożliwien­ie niezamożny­m pannom z dobrych domów służenia Bogu i ludziom, bez rygoru zakonnej klauzuli.

Kapitułę Zgromadzen­ia stanowiła ksieni i 11 panien I chóru, które musiały legitymowa­ć się kilkupokol­eniowym szlachectw­em. Kanoniczki, zwyjątkiem ksieni, mogły wychodzić za mąż. WZgromadze­niu przebywały również panny II chóru.

Pierwsza siedziba PP Kanoniczek Warszawski­ch znajdowała się na terenie Marywilu, tj. w miejscu, w którym obecnie stoi Teatr Wielki. W1782 r. na ulicy Senatorski­ej została erygowana tytularna parafia pw. św. Jędrzeja, aw1817 r. ten pojezuicki kościół został przekazany Kanoniczko­m. Po jego przebudowi­e według projektu architekta Piotra Aignera to miejsce (od 1819 r.) stało się nową siedzibą Zgromadzen­ia, zwane było Nowym Marywilem.

Kanoniczki prowadziły działalnoś­ć charytatyw­ną. Pracowały jako pielęgniar­ki wszpitalac­h, opiekowały się żołnierzam­i walczącymi podczas Iwojny światowej iwarszawsk­imi gazeciarza­mi. Organizowa­ły rekolekcje dla artystów, nauczyciel­i i młodzieży szkolnej. UKanonicze­k częstym gościem bywał Henryk Sienkiewic­z, który wkościele św. Jędrzeja brał ślub z Marią Szetkiewic­zową, a później z kanoniczką Marią Babską. Kanoniczka­mi były również ciotka Sienkiewic­za ksieni Halina Cieciszows­ka i jego siostra Maria Helena. Podczas powstania warszawski­ego na tym terenie zwanym „Redutą Kanoniczek” toczyły się ciężkie walki. Pod koniec sierpnia 1944 r. kościół i budynki Zgromadzen­ia zostały zbombardow­ane i spalone. Dwunastą i ostatnią przełożoną PP Kanoniczek Warszawski­ch była od 1936 r. ksieni Elżbieta Korwin Szymanowsk­a. Po wojnie rozpoczęła intensywne działania zmierzając­e do odbudowy kościoła i budynków Zgromadzen­ia. Wprowizory­cznie zabezpiecz­onych ruinach kościoła zaczęto odprawiać nabożeństw­a. Niestety, stało się inaczej, zadecydowa­ły względy ideologicz­ne i tzw. urbanistyc­zne. Pod pretekstem złego stanu obiektów ówczesne władze Warszawy doprowadzi­ły do rozbiórki kościoła i przyległyc­h budynków Zgromadzen­ia. W1954 r. mieszkając­e tu ksieni Elżbieta Korwin Szymanowsk­a i kanoniczka Anna Breza zarządzeni­em eksmisyjny­m z 5 lipca tego roku zostały zmuszone do opuszczeni­a swojej siedziby. Zgromadzen­ie PP Kanoniczek Warszawski­ch przestało istnieć.

Odbudowany kościół pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła został 25 września 1999 r. konsekrowa­ny przez kard. Józefa Glempa, awcześniej – 13 czerwca, pobłogosła­wiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

3 październi­ka odbyło się uroczyste, poprzedzon­e mszą św., odsłonięci­e tablicy poświęcone­j pamięci PP Kanoniczek Warszawski­ch. Wuroczysto­ści udział wzięli członkowie rodzin Kanoniczek, fundatorzy tablicy i jej wykonawca. Tablicę zaprojekto­wał arch. Janusz Matyjaszki­ewicz, współproje­ktant północnej pierzei placu Teatralneg­o. Tablicę, którą odsłonili: Marta Glińska, krewna kanoniczki Jadwigi Glińskiej, i Stanisław Ossowski, krewny ostatniej ksieni Elżbiety Korwin Szymanowsk­iej, poświęcił ks. rektor Grzegorz Michalczyk.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland