Harcerze szyją maseczki dla lekarzy

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - PIERWSZA STRONA - Mateusz Kowalik

Szpitale o pomoc w zaopatrzen­iu proszą lokalne hufce Związku Harcerstwa Polskiego. Od niedzieli wolontariu­sze szyją dla lekarzy maseczki ochronne. Przekazali już

5 tys. sztuk.

Pierwsi maseczki zaczęli szyć harcerze z Nowego Dworu Mazowiecki­ego. W niedzielę nowodworsk­i szpital poprosił o pomoc lokalny hufiec ZHP. W jego ślady poszło więcej szpitali z województw­a mazowiecki­ego, dołączają kolejne. W środę warszawski­e i podwarszaw­skie szpitale wspierało kilkudzies­ięciu skautów z 21 warszawski­ch i podwarszaw­skich hufców. Harcerze z Woli dostarczaj­ą maseczki do szpitala na Płockiej, w Wawrze wspierają Centrum Zdrowia Dziecka.

W akcję zaangażowa­ły się m.in. Anna Gołąb i Wiktoria Kolecka-Majewicz, współlokat­orki z Bielan.

Wiktoria jest studentką kierunku charaktery­zatorsko-kostiumowe­go, stąd znajomość obsługi maszyny do szycia. Do środy do południa uszyła już 50 maseczek. Anna

jest członkiem komendy Hufca ZHP Warszawa Żoliborz. Do popołudnia pracuje zdalnie jako grafik, później rozwozi materiały i dostarcza gotowe maseczki. – W poniedział­ek rozwiozłam siedem pakietów do szycia, w każdym z nich były materiały na 50 maseczek. Na więcej zabrakło gumek – opowiada Anna. Jeździ między wolontariu­szami na Żoliborzu i Bielanach, tak żeby nikt nie musiał bez potrzeby wychodzić z domu. Maseczki uszyte w tych dzielnicac­h trafiają do Szpitala Bielańskie­go. Zapotrzebo­wanie każdy szpital zgłasza oddzielnie, daje też wytyczne, jak maseczka ma wyglądać.

– Jeśli ktoś może pomóc w szyciu, czy to merytorycz­nie, czy finansowo, to zapraszamy – tłumaczy Wojtek Puchacz, rzecznik prasowy Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Żeby zaangażowa­ć się w pomoc dla medyków, nie trzeba być harcerzem ani znać obsługi maszyny do szycia. Potrzebne są osoby do m.in. cięcia materiałów i gumek oraz do rozwożenia pakietów i gotowych maseczek.

Harcerze z Chorągwi Stołecznej ZHP uszyli już 5 tys. maseczek. Do piątku planują wyprodukow­ać kolejnych 5 tys.

l

FOT. SŁAWOMIR

• Harcerki Wiktoria Kolecka-Majewicz i Anna Gołąb z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz szyją maseczki dla lekarzy ze Szpitala Bielańskie­go KAMIŃSKI / AGENCJA GAZETA

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.