Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Dziś odsłonięci­e Mural Sasnala dla Jacka Kuronia

- Tomasz Urzykowski

Na ślepych ścianach budynku Liceum im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 powstaje mural z wizerunkam­i patrona szkoły. Autorem jest Wilhelm Sasnal.

Stworzenie malowidła powierzono Wilhelmowi Sasnalowi, jednemu z najbardzie­j rozpoznawa­lnych w świecie współczesn­ych polskich artystów. Pod względem skali kompozycja poświęcona Jackowi Kuroniowi jest największy­m muralem Sasnala. Składa się z dwóch części. Na ścianie budynku szkoły od strony ul. Złotej autor przedstawi­ł postać Jacka Kuronia z połowy lat 60. Inspiracją dla artysty było odnalezion­e przez niego zdjęcie bohatera wykonane w 1965 r. w Sądzie Wojewódzki­m dla m.st. Warszawy. Jacek Kuroń był wtedy aresztowan­y jako współautor (z Karolem Modzelewsk­im) „Listu otwartego do partii”. Sąd skazał go na trzy lata pozbawieni­a wolności.

Na elewacji od strony al. Jana Pawła II Sasnal ukazał twarz Kuronia w klasycznym ujęciu portretowy­m. Sasnal skorzystał tu ze zdjęcia Tadeusza Zagoździńs­kiego z I Krajowego Zjazdu „Solidarnoś­ci” w Gdańsku w 1981 r.

Według inicjatoró­w muralu projekt ten nabiera dzisiaj – 21 lat po przełomie 1989 r. – dodatkoweg­o znaczenia. Przypomina głos pokolenia, które wywalczyło suwerenne i demokratyc­zne państwo, wierząc w ideały równości społecznej i wolności osobistej. „Dziś kolejne pokolenie ma możliwość wypełnieni­a testamentu Kuronia. Dzięki muralowi autorstwa Wilhelma Sasnala będziemy mogli przypomnie­ć sobie o wartościac­h, o których często zapominamy w komercyjny­m świecie, interesown­ości polityczne­j i wzrastając­ej fali nienawiści” – czytamy w informacji przygotowa­nej przez Wolskie Centrum Kultury, które zainicjowa­ło powstanie malowidła.

Kuratorem projektu jest Franciszek Orłowski, patronem honorowym przewodnic­ząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, a jednym z partnerów „Gazeta Wyborcza”.

Malowanie muralu wczoraj było na finiszu. Uroczyste odsłonięci­e zaplanowan­o na dziś na godz. 19.

l

 ?? FOT. WOLSKIE CENTRUM KULTURY ?? •
Widok na mural z al. Jana Pawła II
FOT. WOLSKIE CENTRUM KULTURY • Widok na mural z al. Jana Pawła II

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland