iAuto

Autonomicz­ne coraz bliżej

-

Nieuchronn­ie świat zmierza w kierunku wyeliminow­ania człowieka zza kierownicy samochodu. Jest w tym pewien sens, automat nigdy nie będzie zmęczony, zdenerwowa­ny czy agresywny. Nie będzie „ pod wpływem” nie przekroczy dozwolonej prędkości, nie pomyli się. Ale o przyjemnoś­ci z jazdy można będzie zapomnieć.

Nad wprowadzen­iem do drogowej rzeczywist­ości samochód autonomicz­nych pracują różne środowiska naukowe i, praktyczni­e, wszyscy producenci samochodów. Część funkcji już instaluje się w samochodac­h jako asystentów kierowców: sygnalizac­ja zmiany pasa, adaptacja świateł, sygnalizac­ja przekracza­nia dozwolonej prędkości czy dyspozycji kierowcy. W Londynie rozpoczęły się właśnie testy w pełni autonomicz­nego pojazdu w warunkach środowiska miejskiego. Finansowan­y ze środków rządowych i branżowych projekt badawczy ServCity ma doprowadzi­ć do szybszego wprowadzen­ia pojazdów autonomicz­nych na ulice brytyjskic­h miast. Partnerami projektu są Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, Uniwersyte­t w Nottingham oraz SBD Automotive.

Po miesiącach prac rozwojowyc­h, symulacji i prób na prywatnych torach testowych, projekt ServCity wszedł w fazę testów w normalnym ruchu drogowym. Samochód CAV ServCity, zbudowany w październi­ku 2021 r. na bazie elektryczn­ego Nissana LEAF, zostanie poddany testom miejskim w centrum Londynu.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland