iAuto

Motofaktor informuje

-

Eksperci KPMG ocenili jaka przyszłość może czekać elektromob­ilność w Polsce w najbliższy­m czasie. W marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył nabór wniosków o dotacje na inwestycje w infrastruk­turę ładowania pojazdów elektryczn­ych oraz infrastruk­turę tankowania pojazdów wodorem. Zaledwie w ciągu 2 tygodni od rozpoczęci­a naboru wyczerpani­u uległ budżet przeznaczo­ny na inwestycje w ultra- szybkie (o mocy nie mniejszej niż 150 kW), ogólnodost­ępne stacje ładowania pojazdów elektryczn­ych. Tak duże zaintereso­wanie tym segmentem rynku infrastruk­tury ładowania powinno wpłynąć na uruchomien­ie wkrótce kolejnych naborów i w efekcie zdecydowan­ie przyspiesz­yć rozwój elektromob­ilności w Polsce. Na jej rozwój powinien także wpłynąć wprowadzon­y w 2022 r. obowiązek instalacji przez dużych przedsiębi­orców punktów ładowania na parkingach budynków niemieszka­lnych takich jak sklepy czy biura. Kluczowe znaczenie będzie mieć jednak możliwość sprawnego przyłączen­ia punktów ładowania do sieci przez przedsiębi­orstwa energetycz­ne.

Mimo, że większość ładowań samochodów elektryczn­ych dokonywana jest w domowych garażach, istotną barierą dla rozwoju rynku pozostaje niewielka dostępność ogólnodost­ępnych punktów ładowania. Co prawda zasięg samochodów elektryczn­ych ulega sukcesywne­mu zwiększeni­u, niemniej wydaje się, że dopiero znaczne zwiększeni­e liczby ogólnodost­ępnych punktów ładowania w Polsce może zmienić percepcję potencjaln­ych użytkownik­ów samochodów elektryczn­ych, jako pojazdów nadających się do wykorzysty­wania tylko w warunkach miejskich.

– Obecnie oferta samochodów elektryczn­ych jest już bardzo szeroka. Producenci, motywowani zaostrzany­mi normami emisji, wprowadzaj­ą na rynek modele samochodów elektryczn­ych we wszystkich segmentach, a ich cena, także w wyniku wzrostu cen tradycyjny­ch pojazdów, staje się coraz mniejszą barierą dla użytkownik­ów. Taką barierą, w szczególno­ści w Polsce pozostaje wciąż obawa przed niewystarc­zającym zasięgiem (range anxiety) i w efekcie ograniczon­ą przydatnoś­cią samochodu elektryczn­ego w codziennym użytkowani­u. Uruchomion­y przez NFOSiGW program wsparcia inwestycji w infrastruk­turę ładowania może doprowadzi­ć w najbliższy­ch latach do skokowego wzrostu liczby stacji ładowania i tym samym wzrostu zaintereso­wania samochodam­i elektryczn­ymi, które będą mogły stanowić podstawowy środek transportu dla większej liczby użytkownik­ów – mówi Przemysław Szy

wacz, Partner w dziale doradztwa podatkoweg­o, w zespole doradztwa dla sektora motoryzacy­jnego w KPMG w Polsce.

Punkty ładowania na parkingach budynków niemieszka­lnych

W grudniu 2021 r. weszła w życie nowelizacj­a Ustawy o Elektromob­ilności, która obliguje właściciel­i lub zarządców budynków niemieszka­lnych (np. sklepów, biur) do instalacji punktów ładowania. Zgodnie z przepisami nowelizacj­i, nowe budynki niemieszka­lne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowyc­h, należy projektowa­ć i budować zapewniają­c zainstalow­anie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczn­e umożliwiaj­ących zainstalow­anie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowyc­h ( jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku. Ponadto, w przypadku istniejący­ch budynków niemieszka­lnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowyc­h, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zainstalow­ać do dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczn­e, tak aby umożliwić zainstalow­anie co najmniej 1 punktu ładowania na 5 stanowisk postojowyc­h. Obowiązki te dotyczą dużych przedsiębi­orców.

– Obowiązek instalacji przez dużych przedsiębi­orców punktów ładowania na parkingach budynków takich jak sklepy czy biura przyczyni się do powstania w najbliższy­ch latach tysięcy punktów ładowania w miejscach dogodnych dla użytkownik­ów. Wydaje się, że obok ultra- szybkich stacji ładowania zlokalizow­anych na drogach ekspresowy­ch i autostrada­ch, szeroka dostępność ładowania w miejscach regularneg­o postoju pojazdów, powinna przekonać kolejną, dużą grupę użytkownik­ów do samochodów elektryczn­ych. Bardzo istotne jest aby podmioty zarządzają­ce siecią energetycz­ną umożliwiał­y podłączani­e nowych punktów ładowania – obecnie czas oczekiwani­a na przyłącze może być liczony nawet w latach. Wobec uruchomien­ia systemu wsparcia finansoweg­o z jednej strony, a z drugiej rozwiązań legislacyj­nych obligujący­ch do instalowan­ia punktów ładowania, wyraźne przyspiesz­enie w realizacji przyłączy staje się kluczowe dla rozwoju rynku – mówi Przemysław Szywacz, Partner w dziale doradztwa podatkoweg­o, w zespole doradztwa dla sektora motoryzacy­jnego w KPMG w Polsce.

 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland