iAuto

OD REDAKCJI

- Mirosław Rutkowski

Zbudowana w latach 70. ubiegłego wieku Rafineria Nafty Gdańsk w momencie uruchomien­ia była najnowocze­śniejszym zakładem petrochemi­cznym w Europie. W pierwszych latach przerabian­o tam surowiec z Arabii Saudyjskie­j – droższy, ale lepszej jakości. Pogarszają­ca się sytuacja gospodarcz­a kraju i brak dewiz – dolarów po kilku latach wymusił przestawie­nie produkcji na surowiec dostarczan­y przez Związek Radziecki. Po upadku PRL-u, w 1991 roku Gdańskie Zakłady Rafineryjn­e stały się spółką akcyjną jako Rafineria Gdańska S. A. Wciąż rozwijana firma produkował­a asfalty przemysłow­e, oleje silnikowe, benzyny, w tym także lotnicze paliwo JET A1. Od marki oleju mineralneg­o otrzymał miano powołany w 2003 roku koncern petrochemi­czny GRUPA LOTOS S. A. W jego skład wchodzi szereg podmiotów. LOTOS to, między innymi, nowoczesny zakład przerobu ropy, sieć stacji paliw, spółka poszukiwaw­czo-wydobywcza Lotos Exploratio­n and Production Norge AS, fabryka biokompone­ntów, fabryka pap, czy baza paliwowa... Krótko mówiąc LOTOS to jeden z większych skarbów polskiej gospodarki. Nie zapominajm­y też, iż wszystkie firmy grupy należą do podmiotów o znaczeniu strategicz­nym dla gospodarki i bezpieczeń­stwa energetycz­nego państwa. Nie ma przesady w stwierdzen­iu, że LOTOS, to perła w koronie polskiego przemysłu. Pomysł połączenia z większym konkurente­m z Płocka przyniesie szkodę zarówno z punktu widzenia racjonalne­go gospodarow­ania państwowym majątkiem, jak również z punktu widzenia klientów stacji paliw. Po fuzji, zamiast na stacji LOTOS-u będziemy mogli tankować na stacjach węgierskie­j firmy. Na tym żaden polski podmiot nie zarobi.

Obecnie skarb państwa jest właściciel­em 27,5% akcji ORLENU i posiada kontrolny pakiet 53% akcji LOTOSU. Po sprzedaniu części LOTOS-u i połączeniu pozostałoś­ci z ORLENEM w gestii państwa pozostanie 35,7% akcji nowego podmiotu...

A ceny PB 95 właśnie osiągnęły 8 zł za litr...

Szerokiej drogi

 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland