EXTRA FIGHT

(77 KG): ASLAMBEK SAIDOV VS RAFAŁ MOKS

KSW News - - News -

Tu¿ przed walk¹ wieczoru dojdzie do niezwykle oczekiwanego rewan¿u w czubie kategorii pó³oeredniej. Po ponad trzech latach od poprzedniego starcia naprzeciw siebie stan¹ Aslambek Saidov i Rafa³ Moks. Do pierwszego pojedynku miêdzy tymi zawodnikami dosz³o na KSW 17. - bie wszystko, a widzowie ogl¹dali zarówno efektowne wymiany w stójce, jak i b³yskotliwe akcje parterowe. Starcie by³o na tyle wyrównane, ¿e zakoñczy³o siê wiêkszooeciow¹ decyzj¹ na korzyoeæ Czeczena. Teraz mo¿e byæ jeszcze ciekawiej. Saidov wraca do walki po przegranej, która kosztowa³a go utratê pasa, a Moks jest na fali, czego dowodem jest seria czterech zwyciêstw przez poddanie w pierwszej rundzie. Zwyciêzca tej potyczki bêdzie prawdopodobnie kolejnym pretendentem do tytu³u w kategorii pó³oeredniej – taka stawka zawsze wp³ywa pozytywnie na zawodników i zapowiada niezapomniane fajerwerki.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.