(70 KG): MATEUSZ GAMROT VS RODRIGO CAVALHEIRO

KSW News - - News -

wa¿any przez wielu specjalistów za najwiêkszy talent wagi Gamrot stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. „Gamer” jest ju¿ drug¹, obok Borysa Mañkowskiego, niekwestionowan¹ gwiazd¹ poznañskiego Ankosu, a w ka¿dej kolejnej walce udowadnia, ¿e w przysz³ooeci mo¿e przegoniæ klubowego kolegê. 24-letek pochodz¹cy z Kudowy Zdroju czterema wystêpami dla KSW udowodni³, ¿e jest gotowy na prawdziwy sprawdzian. Znany ze oewietnych zapasów zawodnik stanie naprzeciw obdarzonego potê¿nym uderzeniem Rodriga Cavalheiro. Brazylijczyk w ostatnich dwunastu wystêpach przegra³ tylko raz, a dziesiêciu jego rywali l¹dowa³o na deskach. Gamrot nie bêdzie móg³ pozwoliæ sobie na chwilê nieuwagi, bo ewentualna pora¿ka oddali go od walki o pas, która jest ju¿ na wyci¹gniêcie rêki poznaniaka.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.