70 KG): JAKUB KOWALEWICZ VS ŁUKASZ RAJEWSKI

KSW News - - News -

ukasz Rajewski bêdzie pierwszym reprezentantem gospodarzy na poznañskiej gali. „Raju” zadebiutowa³ w KSW w maju zesz³ego roku. 25-latek z zaledwie dwoma zawodowymi walkami na koncie odwa¿nie stawi³ czo³a weteranowi polskich aren, £ukaszowi Chlewickiemu. Choæ reprezentant Ankosu Zapasy Poznañ ostatecznie przegra³ pojedynek, przewalczy³ trzy wyrównane rundy, a w pierwszych minutach boju by³ bliski skoñczenia bardziej dooewiadczonego rywala. Zadaæ drug¹ pora¿kê w KSW Rajewskiemu spróbuje Jakub Kowalewicz. 21-latek mimo m³odego wieku ma na koncie ju¿ trzy wystêpy dla Federacji. Przebojowy podopieczny Piotra Jeleniewskiego spróbuje nie tylko pokonaæ Rajewskiego na jego ziemi, ale i zanotowaæ punkt w odwiecznej rywalizacji Warszawy z Poznaniem.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.