(120 KG): MICHAŁ WŁODAREK VS SZYMON BAJOR

KSW News - - News -

Kartê g³ówn¹ gali KSW 30: Genesis otworzy starcie, które na d³ugo zapadnie w pamiêci fanów w ca³ym kraju. Micha³ W³odarek, przedstawiciel lokalnego Wrestler24 i autor jednego z najszybszych nokautów w historii Federacji, spróbuje po raz kolejny pos³aæ rywala na deski w pierwszych sekundach walki. Naprzeciw „Komara” stanie bardzo dooewiadczony i obdarzony równie mocnym uderzeniem Szymon Bajor. Rzeszowianin podczas KSW przetrwa³ napór Kamila Walusia, po czym sam odpowiedzia³ gradem ciosów. Reprezentant Spartakusa znany jest tak¿e ze oewietnych umiejêtnooeci parterowych. Podczas KSW 30 oka¿e siê, czy zwyciê¿y nieokie³znana si³a W³odarka, czy spokój i precyzja Bajora.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.